PSY 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Öğrenme: Davranışın Deneysel Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 503
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, en temel bağıntıcı yaklaşımlardan, problem çözme ve düşünme gibi oldukça karmaşık süreçlere öğrenmenin çalışılmasına ilişkindir. Öğrenme ve koşullamanın yanı sıra zihnin doğası ve mekanizmaları üzerinde de durulacaktır. Öğrenme ve bilişsel süreçler bağlamında bellek sisteminin yapısı, dil, problem çözme, uslamlama, karar verme fenomenleri bakımından çalışılacaktır. Öğrenmeye ilişkin nörofizyolojik yapıların tartışılması da yine bu dersin kapsamı içerisindedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • öğrenme ve onun davranışsal bileşenlerini tartışabileceklerdir.
  • Farklı öğrenme tiplerini betimleyebilceklerdir.
  • Öğrenme ve biliş arasındaki ilişkileri analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenme ve bilişe ilişkin kuramsal bilgileri gerçek yaşam koşullarına uygulayabileceklerdir.
  • İşlevselci kuramların günümüzün yaklaşımları üzerindeki etkilerini tartışabilceklerdir.
  • Edimsel koşullamayı deneylerini örneklerle açıklayabilceklerdir.
  • Bağıntısalcı kuramların günümüzün yaklaşımları üzerindeki etkilerini tartışabileceklerdir.
  • Klasik koşullama yaklaşımı inceleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Öğrenme ve koşullamaya ilişkin kuram ve tekniklerin ele alınacağı bu derste, davranış ve altında yatan sinirsel yapılara vurgu yapılacaktır. Davranışsal görüngülere ilişkin genel geçer ilke ve yasalar ile bunların test edilmesinde kullanılan analitik teknikler dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Basit Uyaran Öğrenmesinin Çeşitli Formları Chance, P. (2014). Learning and behavior.Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning: Chapter1-2. Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 1-2
2 Klasik Koşullanma: Mekanizmalar Chance, P. (2014). Learning and behavior.Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning: Chapter 2-3. Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 7
3 Edinimsel Koşullanma: Ödül, Ceza, Kaçınma Chance, P. (2014). Learning and behavior.Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning: Chapter 5. Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 8
4 Sözel Öğrenme Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 7
5 İnsan Belleği: Kavramsal Yaklaşımlar Chance, P. (2014). Learning and behavior.Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning: Chapter 11 Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 9
6 Ara Sınav
7 Sunum
8 Sunum
9 Karşılaştırmalı Biliş: İlişkisel Olmayan Öğrenme Şekli Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Bölüm 6
10 Karşılaştırmalı Biliş Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education : Chapter 11
11 Karşılaştırmalı Biliş Domjan, M. (2017).The Essentials of Conditioning and Learning, 4th Edition Bölüm 14
12 Sunum
13 Sunum
14 Dönemi gözden geçirme
15 Dönemi gözden geçirme
16 Dönemi gözden geçirme

 

Ders Kitabı

Chance, P. (2014). Learning and behavior. Belmont, CA : Wadsworth Cengage, ISBN-13: 978-0495095644

ISBN-10: 0495095648

 

Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2017). Learning and memory. New York, N.Y. : Macmillan Higher Education

ISBN-13: 978-1464105937

ISBN-10: 1464105936

 

Domjan, M. (2017).The Essentials of Conditioning and Learning, 4th Edition, ISBN: 978-1-4338-2778-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
8
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
35
Final Sınavı
1
50
    Toplam
229

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest