Graduate School

Master's Theses

Click on the thesis name to access the Council of Higher Education Thesis Center page of the thesis.

Click on the advisor's name to access the IUE Academic Staff Information System page of the faculty member.

Türkiye'de İnşaat Sektöründe, 2008-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi (Analysis of Work Accident in the Construction Sector between 2008-2019 in Turkey)
Nur KÖLGELİ
Advisor: Asst. Prof. Aslı BOR TÜRKBEN
2021
Bir Gıda Üretim Tesisi İnşaatında Risk Değerlendirmesi Uygulaması (Risk Assesment Implemantation for a Food Production Plant)
Can ÇELİK
Advisor: Assoc. Prof. Dilek ERSİL SOYSAL
2020
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ile Farkındalık Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma (A Research on Safety and Healthy Practices and Awareness in the Contraction Jobs)
Serkan ERGEZER
Advisor: Prof. Gönül DİNÇ HORASAN
İnteraktif Eğitim Yöntemlerinin İş Güvenliğine Yönelik Uygulamaları Yapma Uyuncunu Arttırmadaki Etkinliğinin Araştırılması (Investigation of the Effectiveness of Interactive Education Methods in Enhancing Compliance with Occupational Safety Measures)
Mehmet BAHADIRLIOĞLU
Advisor: Prof. Makbule İlgi ŞEMİN
2019
İzmir Döküm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Faktörler ile Alınması Gereken Önlemler(Factors Impacting Occupational Health and Safety in Izmir Casting Sector and Recommended Precautions)
İlteriş PEKER
Advisor: Asst. Prof. Aslı BOR TÜRKBEN
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekanik Laboratuvarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Analizi ve Değerlendirmesi(Risk Analysis ans Assessment of Occupational Health and Safety in the Mechanical Laboratory of Izmir University of Economics)
Ezgi DENİZ
Advisor: Asst. Prof. Kaan KURTEL
Ofis Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Ergonomik Risklerinin Çalışma Birimlerine göre Değerlendirilmesi(Evaluation of Ergonomic Risks of Office Employees in Occupational Health and Safety According to the Working Units)
İbrahim Umut ALTINSOY
Advisor: Asst. Prof. Kamil Erkan KABAK

Video Oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi (The Evaluation of the Video Games as a Work within the scope of Law on Intellectual and Artistic Works)
Hakan YETİŞ
Advisor: Prof. Huriye KUBİLAY
2021
2002 Atina Sözleşmesi Kapsamında Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Compulsory liability insurances on the contracts of carriage of passengers by sea, in the context of 2002 Athens Convention)
Erdem ÇİÇEK
Advisor: Prof. Huriye KUBİLAY
2020
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri (Employer's obligations within the frame of Occupational Health and Safety Code numbered 6331)
Doğuhan KARAKAYA
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Adi Kira Sözleşmesinde Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü Ve Hukuki Sonuçları (Lessee's default for not paying rental price in a leasecontract and its legal consequences)
Dila İrem SAĞLAM
Advisor: Asst. Prof. Cem ÖZCAN
Arabuluculuk ve 7036 Sayılı Kanun Kapsamında İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk (Mediation and Compulsory Mediation in Labor Law under the Law Number 7036)
İlkyaz ÇENGEL
Advisor: Assoc. Prof. Alp LİMONCUOĞLU
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrütten Sorumluluğu (Contractor's responsibility for default in construction contracts against land share)
Engin GÜNTİN
Advisor: Asst. Prof. Cem ÖZCAN
Bireysel İş hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Asya ERMAN
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet (Joint guardianship in case the marriage union results in divorce)
Aylin TOKUŞ
Advisor: Asst. Prof. Cem ÖZCAN
Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu (Legal responsibility of the physician due to medical malpractice)
Nur Yücel SARIBAŞ
Advisor: Asst. Prof. Cem ÖZCAN
İşverenin Eşit Davranma Borcu (Equal treatment obligation of employer)
Metin BOZKURT
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
İşverenin İş Akdini Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Hallerde Feshi (Termination of the labor contract by the employer due to the breach of morality and good faith rules)
Zeynep KAÇAR
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Teminat Senedinin Lehdarına Tanıdığı Haklar (Rights granted by surenty bond to its beneficiary)
Berna YILDIZ
Advisor: Prof. Huriye KUBİLAY
Toplu İş Hukukunda Grev ve Lokavt (Strikes and Lockouts in Collective Labor Law))
Tufan Tolga ARSLANTÜRK
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler Bağlamında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Geçici İş İlişkisi İle Karşılaştırılmas ( Comparison of the main employer and sub-employer relationships with temporary business relationship in the context of trial relations in Turkish labor law)
Abdulkadir KILIÇ
Advisor: Assoc. Prof. Alp LİMONCUOĞLU
Türk Petrol Piyasasında Rekabet Uygulamaları (Competitive applications in Turkish oil market)
Emine Şebnem ATANUR EFE
Advisor: Prof. Huriye KUBİLAY
(AB) 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Data protection under the regulation (EU) 2016/679 (The general data protection regulation - GDPR)
Onur Doğan YÖRÜK
Advisor: Asst. Prof. ÖZSOY
2019
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla Çalışma (Overtime in Terms of Employees Who Are Outside the 4857 Numbered Labour Act)
Ersan KARATEKİN
Advisor: Assoc. Prof. Alp LİMONCUOĞLU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları(Limitations of the employer's management right in the Light of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698)
Begüm ÖZTUNAY
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Birleşme ve Devralmalarda Yan Sınırlamalar (Ancillary restraints in mergers and acqustions)
Gülşah YÖNCE HACINEBİOĞLU
Advisor: Asst. Prof. Özge ÖZSOY
Grev Hakkinin Siınırlandirilmasi ve Bu Sınırlandırılmanın Uluslararası İlkeler Işığında Değerlendirilmesi (Limitation of the Right to Stri̇ke and the Evaluation of This Limitation in the Light of International Principles)
Ferdane Asena GÜVENBAŞ
Advisor: Assoc. Prof. Alp LİMONCUOĞLU
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukukunda İşveren Sorumluluğu (Liability of the employer at Occupational Health and Safety Law)
Gizem ÖNÇER
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
İşverenin Emir ve Talimatlarına Uymaması Sonucu İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçinin Hukuksal Sorumluluğu (Legal responsibility of the worker who jeopardizes occupational health and safety due to not to obey orders and instructions of the employer)
Serhat ERTOK
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Tüketici Hukuku Kapsamında Hasta Hakları (Patient's Rights According to Consumer Law)
Melek Merve AFŞAROĞLU
Advisor: Asst. Prof. Cem ÖZCAN
Türk Hukuku'na Göre Taşıyanın Konişmento İçeriğinden Sorumluluğu (Carrier's Liability of Bill of Lading's Content According to Turkish Law)
Nehir ŞENEL
Advisor: Prof. Huriye KUBİLAY
Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Sigortası (Insurance of Occupational Accidents and Professional Diseases Under the Turkish Social Security Law)
İzel OKUMUŞ
Advisor: Prof. Zeynep ŞİŞLİ
Female Consumers' Sensory Expectations of Shopping Malls: A Semantic Network Analysis
Tolga TUVAY
Advisor: Prof. Ebru UZUNOĞLU
2021
Strategic Communication in Izmir Based Civil Society Organisations from The Instigatory Theory of NGO Communication (ITNC) Perspective
Deniz Julia DEMİRAL
Advisor: Assoc. Prof. Selin TÜRKEL
The Role of Culture in Glocal Advertisements Of Global Brands: A Comparison Between Turkey and United Kingdom
Leman NAZLICAN KİRAZ
Advisor: Asst. Prof. Zeynep AKSOY
Gender Differences in Communication Incompetencies Perceptions: A Semantic Network Analysis on Leader Managers
Belce KARAMAN
Advisor: Prof. Ebru UZUNOĞLU
2019
The use of thanking expression in non-profit communication: an experimental study on the Turkish Red Crescent Organization
Ceyda TORLUK
Advisor: Assoc. Prof. Selin TÜRKEL
Uncovering City Attributes And Brand Personality Traits Of Istanbul: A Semantic Network Analysis
Farzana ABASOVA
Advisor: Assoc. Prof. Selin TÜRKEL
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hasta Bakımından Kalite İzlem Kontrol Listesi Kullanılmasının Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi (The Effect of Using Quality Monitoring Checklist on Clinical Outcomes in Patient Care in the Pediatric Intensive Care Unit)
Fadime SARIÇAY UŞAR
Advisor: Prof. GÖNÜL DİNÇ HORASAN
2021
Depo Yönetimi'nin Hasta Güvenliği ile İlişkisi (Relationship between Warehouse Management and Patient Safety)
Betül SEVİNÇ
Advisor: Assoc. Prof. Dilek ERSİL SOYSAL
Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Bakımı Uygulamalarının Hasta Bağışıklık Sistemi Hücre Sayıları Üzerine Etkisi (The effect of central venous catheter practices on patient immune system cells in heart and vascular surgery intensive care unit)
Derya ERÖZ
Advisor: Assoc. Prof. Barış Emre DAYANÇ
Advisor: Prof. Şeyda SEREN İNTEPELER
The Role of Technological Devices in Supporting Elderly Independence at Home
Hebatallah Emad Mohamed IBRAHIM
Advisor: Prof. Deniz HASIRCI
2021
User Centered Design Essentials for Conventional and Autonomous Trucks
Nimet DİLAVER
Advisor: Prof. Deniz HASIRCI
Enhanced Navigational User Interface Experience in Motorcycle Helmet Design
Turgut Kaan VELİDEDEOĞLU
Advisor: Asst. Prof. Can ÖZCAN
2020
Embodied Experience of Space Through Cinematic Lens
Dilan ACAR
Advisor: Prof. Özgen Osman DEMİRBAŞ
Refugee Camps as Behavior Settings: The Case of Gaza Refugee Camp in Jordan
Zaid Rafat Ata ALAWAMLEH
Advisor: Prof. Deniz HASIRCI
A Social Innovation Model for a Transition to Circular Economy: "TİDER" Case
Erdem Ferit BAŞKAYA
Advisor: Assoc. Prof. Deniz DENİZ 
2019
Allergen Warnings in Menu Design
Buse Nur KARA
Advisor: Asst. Prof. Betül ÖZTÜRK
Analysis Of Sustainable Living Experiences Through Product Range And Home Furnishing Knowledge: The Case Of IKEA
Canberk YURT
Advisor: Assoc. Prof. Deniz DENİZ 
Augmenting Underwater Experience: Design of a diving mask
Nermin Sena ÖZGER
Advisor: Assoc. Prof. Güzden VARİNLİOĞLU
Children's Participation and Biophilic Design in Preschool Learning Environments
Gülfem ERGÜNEŞ
Advisor: Prof. Deniz HASIRCI
City Promotion by Souvenir Design: Case of Izmir
Dudu Seren UZLUER TAPLAK
Advisor: Asst. Prof. Can ÖZCAN
Embodying Beliefs Through Design: Ottoman Talismanic Shirts
Ege Gökçe DEMİR
Advisor: Asst. Prof. F Dilek HİMAM
Service and Design Components of Turkish Rakı as a Table Drink
Seçil MOLER
Advisor: Asst. Prof. Can ÖZCAN
Sustainable Criterion on Typography: An Experimental Approach On Typesetting
Münir Ersan ÇELİKTAŞ
Advisor: Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

SOCIAL MEDIA

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.