KHUK 510 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Alacakları Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 510
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kamu alacağının niteliği ve türlerini, kapsamını, hangi usulle korunacağını ve tahsil edileceği, takip işlemlerine karşı hangi başvuru yollarının kullanılabileceğini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Karşılaştırmalı hukukta kamu alacağı türlerini ayırabilir.
  • Takip hukuku açısından kamu alacağı ile özel alacağı karşılaştırabilir.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında kamu alacağının hukuksal statüsünü tanımlayabilir.
  • Kamu alacağına ilişkin geçici koruma tedbirlerini analiz edebilir.
  • Kamu alacağını takip işlemlerine karşı başvurulan yasal yolları açıklayabilir.
Ders Tanımı Kamu alacağı kavramının karşılaştırmalı hukuk ve Türkiye’de ortaya çıkışı, türleri, tabi olduğu rejim, nitelikleri, takip yolları ve konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının işlendiği derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Alacağının Nitelikleri BAHÇECİ, s 17-39
2 Kamu Alacağının Türleri BAHÇECİ, s 60-89
3 Alacaklı Statüsünün Sınırları BAHÇECİ, s 90-110 SUNGURTEKİN ÖZKAN Meral, Oranlılık İlkesi ve İlkenin İcra Hukukunda Uygulanması, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi yay, İzmir 2001, s 185-195 AİHM kararları: Vaskrsic / Slovenya, 4. Daire, 25.04.2017 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173102 Rousk/İsveç, 5. Daire, 25.07,2013 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123422 Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ / Türkiye, 2. Daire, 22.10.2013, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127105
4 Kamu Borcundan Sorumluluk BAHÇECİ, s 116-163 Tahsilât Genel Tebliği, Seri A Sıra No 1 için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/ Tahsilât_Genel_Tebligi_A1_27062018.pdf
5 Geçici Koruma Tedbirleri BAHÇECİ, s 164-187
6 Takip Yolları BAHÇECİ, s 188-204
7 Ödeme Emri BAHÇECİ, s 206-228
8 Haciz BAHÇECİ, s 229-252
9 Ara sınav
10 Muhafaza ve Paraya Çevirme BAHÇECİ, s 252- 276 Tahsilât Genel Tebliği, Seri A Sıra No 1 için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/ Tahsilât_Genel_Tebligi_A1_27062018.pdf
11 Menfaatleri Dengeleme İlkesi BAHÇECİ, s 276-291 SUNGURTEKİN ÖZKAN Meral, Oranlılık İlkesi ve İlkenin İcra Hukukunda Uygulanması, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi yay, İzmir 2001, s 190-200 İHAM kararları: OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos / Rusya, 1. Daire, 20.09.2011, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308 Zehentner / Avusturya, 1. Daire, 16.07.2009, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93594
12 Paraların Paylaştırılması BAHÇECİ, s 300-320 ÜSTÜN Ümit Süleyman, Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, Legal yay, İstanbul 2013, 157-2017
13 Haciz ve Satış Bağlantılı Davalar BAHÇECİ, s 252-275
14 Zamanaşımı BAHÇECİ, s 332-335 İHAM kararları Khodorkovskiy ve Lebedev / Rusya, 1. Daire, 25.07.2013, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122697
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

BAHÇECİ Barış, Kamu Alacağını Takip Hukuku, Seçkin yay, Ankara 2019.

Önerilen Okumalar/Materyaller

AĞAR Serkan, Vergi Tahsilâtından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Yaklaşım yay, Ankara 2009

CANDAN Turgut, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Maliye ve Hukuk yay, Ankara 2011

ÇELİK, S. Binnur, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 12 Levha yay, İstanbul 2018, s 189

GERÇEK Adnan, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin yay, Bursa 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
42
    Toplam
215

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest