HUK 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Güvenceli Esneklik Uygulamaları ve Hukuki Sonuçları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda güvenceli esnekliği sağlayıcı düzenlemelerin incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci;
  • Güvenceli esneklik kavramını bilecek;
  • iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda esnekli sağlayan düzenlemeler ile güvence sağlayan düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olacak;
  • Esnek çalışma türlerini (atipik çalışma da dahil) ve bu konuda hukuksal düzenlemeye hakim olacak ;
  • İş – istihdam – gelir ve kombinasyon güvencesine yönelik düzenlemeleri inceleyecek;
  • Güvenceli esnekliğe ilişkin hukuksal uzmanlığa sahip olarak, bu konuda olası düzenlemeleri değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Dersin amacı doğrultusunda öncelikle güvenceli esnekliğin kavramsal analizi yapılacak, kavramın doğuşu ve farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere yansıması incelenecektir. Devamında Türk iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda esneklik ve güvence çeşitleri üzerinde durularak, buna ilişkin düzenlemeler detaylı olarak ele alınacaktır. 4857 sayılı yasa ile mevzuatımıza dahil olan atipik çalışma türleri ile üzerinde çokca tartışılan iş güvencesi ve kıdem tazminatı fonu konulardan bazılarıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güvenceli esneklik kavramı. Birinci Bölüm II. A – D
2 Karşılaştırmalı hukukta güvenceli esneklik düzenlemeleri. Birinci Bölüm III.
3 Karşılaştırmalı hukukta güvenceli esneklik düzenlemeleri. Birinci Bölüm III.
4 Esneklik çeşitleri ve esnek çalışma türleri. Birinci Bölüm I. A - B
5 4857 sayılı yasa kapsamında esnek çalışma düzenlemeleri – atipik çalışmaya yönelik düzenlemeler İkinci Bölüm I. A - F
6 4857 sayılı yasa kapsamında esnek çalışma düzenlemeleri – Çalışma süresi ve izinlere yönelik düzenlemeler İkinci Bölüm I. G - N
7 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda güvence düzenlemeleri – İş ve istihdam güvencesine yönelik düzenlemeler I – İş sözleşmesinin feshi İkinci Bölüm II. A. 1.
8 İş ve istihdam güvencesine yönelik düzenlemeler II – Kıdem tazminatı –Süreli fesih ve ihbar tazminatı – Kötüniyet tazminatı İkinci Bölüm II. A. 2. – 4.
9 Ara Sınav.
10 Gelir güvencesine yönelik düzenlemeler I – İşsizlik sigortası İkinci Bölüm II. C.1.
11 Gelir güvencesine yönelik düzenlemeler II – Ücret garanti fonu – Kısa çalışma ödeneği – Analık geçici iş göremezlik ödeneği – Emzirme yardımı İkinci Bölüm II. C. 2 – 4.
12 Kombinasyon güvencesine yönelik düzenlemeler İkinci Bölüm II. D.
13 Yargı kararlarının değerlendirilmesi. Mahkeme karar örnekleri
14 Seminer çalışması
15 Seminer çalışması
16 Genel değerlendirme ve olası yasal düzenlemeler.

 

Ders Kitabı Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güvenceli Esneklik – Siyami Alp Limoncuoğlu
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
30
Proje
Seminer/Çalıştay
1
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest