HUK 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İşçinin işyerinde yaşam hakkının korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi için zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği kurum ve kurallarının işverenin hukuki sorumlulukları açısından ele alınarak irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının “yaşam hakkı” ile ilişkisi içinde anlam ve önemini açıklayabilecektir.
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında işçi, işveren ve devletin hukuki sorumluluklarını tartışabilecektir.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü), WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve Avrupa Birliği kaynaklı uluslararası belgelerle ilgili bilgi verebilecektir.
  • Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili genel olarak bilgi verebilecektir.
  • İşverenin 6331 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde hukuki sorumluluğunu açıklayabilecektir.
  • İşverenin 6331 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde hukuki sorumluluğunu tartışabilecek ve öneriler geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, sağlık hakkı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kavramı, karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği, ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO(Dünya Sağlık Örgütü) sözleşme ve bildirgeleri, işverenin işçiyi koruma borcu ve hukuki sorumluluğu, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve görev ve yetkileri, meslek odaları görev ve yetkileri, iş denetim örgütü ve müfettişler, işyerinde örgütlenmesi ve yaptırımların hukuki değerlendirmesi konuları oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşam ve sağlık hakkının iş ilişkisinde korunması; işverenin işçiyi koruma borcu ve iş sağlığı ve güvenliği kavramı Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
3 WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer uluslararası kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma ve düzenlemeleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
4 Avrupa Birliği belgelerinde iş sağlığı ve güvenliği Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
5 Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihsel gelişimi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
6 Genel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
7 ARASINAV
8 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işçinin hak ve sorumlulukları, sendikaların işlevleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
9 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Devletin görev ve sorumlulukları, ilgili kamu kurumları. Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
10 İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında iş teftişinin önemi, İş Teftiş Örgütünün yapısı ve çalışmaları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
11 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin görev ve sorumlulukları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
12 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin görev ve sorumlulukları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
13 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
14 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı Sunum notları.
Önerilen Okumalar/Materyaller

SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.863-930;  DEMİR,F. En son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması Albi, İzmir, 2018; ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014, AKAY, E. Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması ve Bir Hizmet Modeli Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Zonguldak 2006. AKIN, L. Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı, Çalışma Ve Toplum Dergisi, sayı 2013/3, s.101-124. BAŞBUĞ, A. Alt İşverenin İş Sağlığı Organizasyonu Yükümlülüğü, Ankara Barosu III.Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Yayını, 2011, Ankara, s.226-243. ÇELİK,N. İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24.Bası. Beta A.Ş.,İstanbul 2011. EMİROĞLU,C.ve KOŞAR,L. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Üzerine, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2012, s.2-15. http://www.ttb.org.tr/MSG/dergi/43/msg43.pdf, erişim tarihi 07.01.2013. GÜZEL, A., UGAN ÇATALKAYA, D. “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 34,(157-188), Yıl; 2012. KALYONCU,G. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Yüksek Lisans tezi, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Ç.E.K.O AD., Ankara 2007. KARADENİZ, O. “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/3, s.15-75. NARMANLIOĞLU, Ü. İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I. Yeni Mevzuata gore Gözden Geçirilmiş 4.Baskı, Beta A.Ş.,İstanbul 2012. PİRLER, B. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne Kocaman bir””Evet”, Ama..., http://www.ismufder.org/D_is-sagligi-ve-guvenligi-yasa-tasarisi-tisk-gorusu, erişim tarihi 07.01.2013. GÜZEL, A., UGAN ÇATALKAYA, D. “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 34,(157-188), Yıl; 2012. SÜZEK, S. İş Hukuku, Yenilenmiş 8.baskı, Beta A.Ş., İstanbul, 2012. ŞİŞLİ, Z. İş Sağlığı Örgütlenmesi ve İşyeri Hekimliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tez No.207883, http://tez2.yok.gov.tr/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest