HUK 566 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 566
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, vergi hukukunun çeşitli özel hukuk ilişkilerine müdahale araçlarını, bu araçların etkilerini ve özel hukuk sözleşmelerinin yapılışı ve uygulanışında yol açtığı sonuçları öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel hukuk sözleşmelerinde vergi hukuku kaynaklı riskleri öngörebilir.
  • Sözleşme taraflarının vergisel yükümlülüklerden doğan sorumluluklarını tanımlayabilir.
  • Özel borç ilişkileri ile vergisel yükümlülükleri analitik olarak karşılaştırabilir.
  • Sözleşme hükümlerini kamu hukuku kurallarına göre yorumlayabilir.
  • Maliye Bakanlığı ile yargı organları arasında çeşitli özel hukuk sözleşmeleri açısından karşılaşılan yorum farklılıklarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Vergi yükümlülüklerinin özel hukuk sözleşmelerine etkisi, vergi idaresinin özel hukuk ilişkilerini yorumlamada kullandığı kurallar ve yargı organlarının soruna yaklaşımını konu alan derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yargı Harçlarının Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi Blackboard sisteminde yüklü ilgili Yargıtay kararları
3 Gelir Vergisi Yükümlülüğünün İş Sözleşmesine Etkisi B.Bahçeci. (2016) Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 124, 407-432, Blackboard sisteminde yüklü ilgili Yargıtay kararları
4 Yasadışı Sözleşmelerin Vergilendirilmesi Sorunu Hasan Aykın Banu Okumuş, Vergilendirilmiş Her Kazanç Kutsal mıdır? Vergi Sorunları Dergisi, www.vergisorunlari.com.tr Blackboard sistemine yüklenmiş ilgili Yargıtay kararları. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-213 sayılı Özelgesi.
5 Tapu İşlemleri ve Tapu Harçlarının Gerçek Dışı Beyanından Kaynaklı Sorunlar Mustafa Akkaya, Özel Hukuk Sözleşmesinde Yer alan Hükümlerin Geçerliliği Sorunu, Yaklaşım N. 85 Y. Kasım 2000, s 145-151. Blackboard sistemine yüklenmiş ilgili Yargıtay kararları Mustafa Akkaya, İbrahim Bayar, Özel Hukuk İşlemlerinin Geçmişe Etkili Biçimde Ortadan Kaldırılmasının Vergisel Sonuçları Vergi Dünyası, s 13-17
6 Kira Sözleşmelerinde Vergi Yükünün Dağılımı Bumin Doğrusöz, Kira Sözleşmelerinde Vergi Yükünün Yansıtılması, Dünya, 24.01.2017 Bumin Doğrusöz, Kira Sözleşmelerinde Stopaj ve KDV, 22.03.2016
7 Tüzel Kişinin Kamu Borcunu Ödeyenlerin Rücu hakkı Blackboard sistemine yüklenmiş ilgili Yargıtay kararları
8 Vergi Yükünün Devrini Konu Alan Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği Sorunu Mustafa Akkaya, Ekonomik Yaklaşım, Mali Akademi yay. Ankara 2016, s78-98. Ertuğrul Akçaoğlu, ABD Vergi hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi, Ankara Barosu Dergisi, Y 2012, S 2, s 171-184 Mustafa Akkaya, Özel Hukuk Sözleşmesinde Yer alan Hükümlerin Geçerliliği Sorunu, Yaklaşım N. 85 Y. Kasım 2000, s 145-151. Gülsen Güneş, Vergi Yükümlülüğü ya da Vergi Sorumluluğuna Yönelik Sözleşmelerin Vergi Dairesini Bağlayıcılığı, İstanbul Barosu Dergisi V 67, Y 1993, s 475-497. Doğan Şenyüz, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Yaklaşım yay, Ankara 2002, s 31-50
9 Arasınav
10 Abonelik Sözleşmelerinde Vergi Bağlantılı Sorunlar Blackboard sistemine yüklenmiş ilgili Yargıtay kararları
11 Muvazaalı İşlemlerin Vergisel Sonuçları Mehmet Maç-Şenol Turut, Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Kapsamında Arsa Satılması, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 87, Mart 2011, www.lebibyalkin.com 15/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.80-357 sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi www.gib.gov.tr Binnur Çelik, “İptal Davası Ve Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Önemi”, Yaklaşım, Yıl.8, S. 87, Mart, 2000 s 45-57. Binnur Çelik, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hukuku, İş Bankası yay., İstanbul 2000, s 99-119. Yusuf Karakoç, Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yayınevi Ankara 2015, s 365-413. Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin yay, Bursa 2015, s 204-208
12 KDV İadesi Bağlantılı Sorunlar Mehmet Erkan, Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu, Vergi Dünyası, Y 2000 Mayıs, s 1-17 Mustafa Akkaya, İbrahim Bayar, Özel Hukuk İşlemlerinin Geçmişe Etkili Biçimde Ortadan Kaldırılmasının Vergisel Sonuçları Vergi Dünyası, s 13-17
13 Vergi Cezaları Bağlantılı Özel Hukuk Sorunları Blackboard sistemine yüklenmiş ilgili Yargıtay kararları
14 Damga Vergisinin Sözleşme Hukukuna Etkisi Leyla Ateş, Damga Vergisinin Konusu, YL tezi, YÖK Tez Merkezi, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2015/1054 K.2016/45 sayı ve 20.1.2016 tarihli kararı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
50
Final Sınavı
1
52
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest