HUK 565 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 565
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, global olarak artan yabancı sermaye yatırımlarını gerek ulusal mevzuat gerekse milletlerarası sözleşmeler ışığında tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrudan yabancı sermaye yatırımı için uygun şekli tespit edebileceklerdir.
  • Yabancı sermaye yatırımlarının korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri yorumlayabileceklerdir.
  • Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de tabi olduğu muamelenin standartlarını analiz edebileceklerdir.
  • Yabancı sermaye yatırımlarının uluslararası hukukta korunmasını sağlayabileceklerdir.
  • Yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için mevcut hukuki yöntemlere başvurabileceklerdir.
Ders Tanımı Türkiye’de yabancı sermaye yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. Aynı şekilde, Türk yatırımcılar yurtdışında yatırım yapmakta ve birçok proje gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, yabancı sermaye yatırımlarının korunması büyük bir önem kazanmıştır. Yabancı sermaye yatırımlarının korunması, milli kanunlarla; ikili ve çok taraflı yatırımların korunmasına ve teşvikine ilişkin anlaşmalarla sağlanmaktır. Bu derste Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı sözleşmeler anlamında yabancı yatırım, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcıların hakları ve bu hakların korunması konuları işlenecektir. Ayrıca, yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yolları, özellikle ICSID tahkimi, hakkında bilgi verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Bilgiler Çelikel, s. 209-214.
2 Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Hükümler Çelikel, s. 214-221.
3 Yabancı Yatırımlara İlişkin Özel Hükümler Çelikel, s. 221-260.
4 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Çelikel, s. 162-209, s. 265-279.
5 Yabancı Sermaye ile Türkiye’de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni Hak İktisapları Çelikel, s. 299-323.
6 Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin İki Taraflı Antlaşmalar Çelikel, s. 260-262.
7 Yabancı Yatırımların Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Çok Taraflı Antlaşmalar Çelikel, s. 262-265.
8 Ara Sınav
9 Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Bilgiler Sunum ve Olay Çalışması.
10 Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Hükümler Sunum ve Olay Çalışması.
11 Yabancı Yatırımlara İlişkin Özel Hükümler Sunum ve Olay Çalışması.
12 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Sunum ve Olay Çalışması.
13 Yabancı Sermaye ile Türkiye’de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni Hak İktisapları Sunum ve Olay Çalışması.
14 Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin İki Taraflı Antlaşmalar Sunum ve Olay Çalışması.
15 Yabancı Yatırımların Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Çok Taraflı Antlaşmalar Sunum ve Olay Çalışması.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. Bs., Beta, İstanbul, 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Altıparmak, Cüneyt, Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları, Seçkin, 2019; Ayan, Hasan Alparslan, İş Hukukunda Yabancıların Çalıştırılması, Seçkin, 2019; Erten, Rıfat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Türk Yabancılar Hukuku Sistemi İçindeki Yeri ve Rolü, BTHAE Yayınları, Ankara, 2005; Tiryakioğlu Bilgin, Doğrudan Yatırımların Uluslararası Hukukta Korunması, Dayınlarlı Yayınları, Ankara, 2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
33
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
43
Final Sınavı
1
53
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek.
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi.
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek.
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek.
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek.
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek.
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek.
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest