GS 591 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GS 591
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Araştırma problemini tanımlayabilecektir.
  • İlgili konu hakkında araştırma soruları ve/veya hipotezler geliştirebilecektir.
  • Araştırma önerisi yazabilecektir.
  • Bağımsız bir araştırma projesi yürütebilecektir.
  • Araştırma projesinin sonucunda ortaya çıkan bulguları ve sonuçları analiz edebilecek ve rapor haline dönüştürebilecektir.
  • Sosyal bilimler alanında çalışan bir araştırmacının etik sorumluluklarının farkına varabilecektir.
Ders Tanımı Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sosyal Bilimlerde Araştırma Bölüm 2 &3 in Benton & Craib (2011)
2 Pozitivizm, Yorumsamacılık ve Eleştirel Realizm Bölüm 1 &2 in Danermark et al. (2002)
3 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
4 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
5 Nedensellik, Teori ve Hipotez Bölüm 3 in King et al. (1995)
6 Teori ve Gözlemi Buluşturmak Bölüm 5 in Rich et al. (2018)
7 R ile Veri Sunumu -
8 R ile Veri Sunum -
9 Veri Toplamak ve Sunmak Bölüm 4 in King et al. (1995) & Bölüm 14 in Rich et. Al (2018)
10 Temel İstatistik -
11 Temel İstatistik
12 Anket ve Derinlemesine Mülakat Bölüm 8 & 20 in Rich et al. (2018)
13 İçerik Analizi Bölüm 10 in Rich et al. (2018)
14 Bilimsel Çıktı
15 Proje
16 Proje

 

Ders Kitabı

Benton & Craib (2010), Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought, 2nd Edition, Palgrave Macmillan (ISBN-10: 023024260X)

Danermark et al. (2001) Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences, Routledge (ISBN-10: 041522182X)

King et al. (1994), Designing Social Inquiry; Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press (ISBN-10: 9780691034713)

Rich et al. (2018), “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods, Routledge (ISBN-10: 1138088773)

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest