PSIR 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 502
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, çatışma, güvenlik, güç, bütünleşme ve küreselleşme gibi başlıca Uluslararası İlişkiler konularını farklı kuramsal açılardan tartışmayı ve hem anaakım hem de eleştirel kuramları güncel vakalara uygulamayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kuramın ve kuramsal araştırmaların amacını ve önemini tartışabilirler.
  • Uluslararası İlişkiler disiplininin önde gelen kuramsal yaklaşımların temel varsayımlarını, epistemolojik, ontolojik ve metodolojik temellendirmelerini ve belirledikleri sorunsalın çözümünü örneklerle açıklayabilirler
  • İkinci maddede bahsedilen kategoriler çerçevesinde farklı kuramları karşılaştırıp analiz edebilirler
  • Tarihi ve güncel konuları uluslararası ilişkiler kuramları çerçevesinde açıklayabilirler
  • Tartışılan kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde uluslararası ilişkilerin geleceği ve güncel kuramsal eğilimler hakkında yorumlayabilirler.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve analitik yaklaşımlar hakkında akademik bir çerçeve sunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Uluslararası İlişkiler kuramlarında ana kavramlar Steve Smith, "Positivism and Beyond", in International Relations Theory: Positivism &Beyond, ed.Adrew Linklater et al, pp.11-46
2 Klasik gerçekçilik Dunne et al, Chapter 3 Hans Morgenthau, ‘Six Principles of Realism’ https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm
3 Yapısal Gerçekçilik (NeoRealizm) Dunne et al, Chapter 4. Fred Halliday and Justin Rosenberg, ‘An Interview with Kenneth Waltz’, Review of International Studies 24(3) (1998): 371-386. Kenneth N.Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory",Journal of International Affairs, Vol. 44, No. 1,pp.21-37.
4 Liberal kuramlar Dunne et al, Chapters 5 & 6. ‘Interview with Robert Keohane’http://www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-9.html
5 İnşacılık (Konstrüktivizm) Alexander Wendt (1992) “Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics”, International Organization 46 (spring): 391-425. Dunne et al, Chapter 10.
6 Yeni Marksist ve Eleştirel Kuramlar Dunne et al, Chapters 8 & 9 Cox, Robert (1983) ‘Gramsci, Hegemony and IR’, Millennium 12(2): 162-175
7 Midterm
8 İngiliz Okulu Dunne et al, Chapter 7. Barry Buzan ’The English School:An Underexploited Resources in IR"Review of International Studies Vol. 27, No. 3 (Jul., 2001), pp. 471-488
9 Postyapısalcılık ve postkolonyalizm Dunne et al, Chapters 11 & 13Gurminder K Bhambra (2010) Historical sociology, international relations and connected histories, Cambridge Review of International Affairs, 23:1, 127-143
10 Güç Kuramları Steven Lukes. 2005. “Power and the Battle for Hearts and Minds”, Millennium - Journal of International Studies June 2005 vol. 33 no. 3 477-493. Dunne et al, Chapter 12
11 Savaş kuramları Mary Kaldor (2013) ‘In Defence of New Wars’, Stability: International Journal of Security and Development, vol.2, no.1.
12 Güvenlik kuramları Matt McDonald (2008) “Securitization and the Construction of Security”. European Journal of International Relations 14(4): 563-587.Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A new Framework for Analysis, (London: Lynne Rienner Publishers, 1998),pp.1-48.
13 Uİ Kuramının geleceği Dunne et al, Chapter 16. Amitav Acharya and Barry Buzan (2017) ‘Why is there no Non-Western International Relations Theory? Ten years on’, International Relations of the Asia-Pacific 17:341–370.
14 Dersin genel değerlendirmesi ve proje sunumları
15 Dersin genel değerlendirmesi
16 Dersin genel değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

 

Tim Dunne et al, International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2nd edition, OUP, Oxford, 2010.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest