PSIR 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küresel Politikada Çağdaş Tartışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu seminer dersi küresel politikaya ilişkin temel sorunları tartışmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küresel politikadaki eğilim ve problemleri teorik bir açıdan değerlendirebilecekler
  • Küresel politikadaki çağdaş tartışmaları eleştirel olarak yorumlayabilecekler
  • Politika teorisi alanında akademik literatüre yapılan katkıları değerlendirebilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Politika teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Küresel politikadaki tartışmaları ve çeşitli konuları incelemeyi amaçlıyor. Ele alınacak temalar arasında devrim ve sivil itaatsizlik kuramları, devlet egemenliği ve soykırım kavrayışları, kozmopolitanizm, sekülarizm ve politik ekoloji yer alıyor.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tocqueville’in Fransız Devrimi Tartışması Tocqueville, The Ancien Régime and the French Revolution (Cambridge University Press, 2011), 1-27; 76-124.
3 Fransız Devrimi’nin Kazanımları ve Paradoksları Tocqueville, The Ancien Régime and the French Revolution (Cambridge University Press, 2011), 127-185.
4 Arendt’in Devrim Kavrayışı: Constitutio Libertatis Arendt, On Revolution, (Penguin Books, 1963), 141-178, 179-214.
5 Devrimci Geleneğin Kayıp Hazinesi: Federalizm? Arendt, On Revolution, (Penguin Books, 1963), 215-281.
6 Ödev Teslimi Makale Teslimi
7 Sivil İtaatsizliğin Anlamı ve Gerekçelendirilmesi: Thoreau and Rawls 1. Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, in Hugo Adam Bodau, Civil Disobedience in Focus (Routledge, 1991), 28-48. 2. John Rawls, “Definiton and Justification of Civil Disobedience”, in Hugo Adam Bodau, Civil Disobedience in Focus (Routledge, 1991), 103-121.
8 Kamusal Özgürlük Olarak Sivil İtaatsizlik: Arendt “Civil Disobedience” Crises of the Republic (Harcourt & Brace, 1969), 49-102.
9 Egemenlik Teorisi: Carl Schmitt Carl Schmitt, The Concept of the Political (The University of Chicago Press, 1996), 19-79.
10 Bir Kavram ve Suç Olarak Soykırım: Raphael Lemkin 1. Raphael Lemkin, “Genocide” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), 79-95. 2. William Schabas and Samantha Power, “Introduction to the First and Second Editions” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), vii-xxiii. 3. Seyla Benhabib, “International Law and Human Plurality in the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt and Raphael Lemkin” Seyla Benhabib (ed), Politics in Dark Times (Cambridge University Press, 2010), 219-246. 4. The United Nation’s Genocide Convention, 1948.
11 Kozmopolitanizm Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism (Oxford University Press, 2006), 13-80.
12 Sekülerlik ve Anayasal Demokrasi 1. Jürgen Habermas, “Pre-political Foundations of the Democratic Constitutional State” The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion (Ignatius Press, 2006), 19-52. 2. Jürgen Habermas, “What is meant by a ‘Post-Secular Society’?: A Discussion on Islam in Europe” Europe: The Faltering Project (Polity, 2009), 59-77.
13 Politik Ekoloji 1) Jane Bennett “Political Ecologies”, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (Duke University Press, 2010), 94-109. 2) Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthroposcene (Verso, 2016), 1-30.
14 Belgesel Film & Tartışma Belgesel Film: The Watchers of the Sky
15 Ödev Teslimi ve Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
21
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest