PSIR 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Azınlıklar Siyaseti
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki azınlıkların tabi oldukları yasal statü ve muameleye dair çeşitli gelişmelerle ilgili boyutları tanımlayabilecek, analiz edebilecek, değerlendirebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hukukta, dünyada ve Avrupa siyasetinde azınlık haklarının kaynağını tartışır
  • Çeşitli aktörlerin (Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, AT/ AB) dünyada ve Avrupa’daki azınlık haklarının geliştirilmesinde oynadıkları rolü tespit eder
  • Azınlıkların farklı kavramsal özelliklerini, dini/ırksal/dilsel/etnik azınlıkları, birey ve topluluk haklarını tanımlar
  • Azınlık politikalarıyla azınlık (etnik gruplararası) siyasetini ayırt edecek
  • Ders boyunca edinilen teorik bilgiye dayanarak bireysel araştırma projelerini (IRPs)azınlık siyasetinin belirli boyutlarına uygulayacak analitik yaklaşımlar üretecek
  • Seçili etnik grupların azınlık siyasetini geliştirmekte oynadıkları rolü açıklayacak (MEYC’deki Arnavutlar, Romanya’daki Macarlar, Türkiye’deki Kürtler, İngiltere’deki İskoçlar, İspanya’daki Katalanlar ve diğerleri)
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler özellikle Avrupa’daki gelişmeler üzerinden azınlık siyasetinin analitik bir şekilde incelenmesiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimini geliştirecektir. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve gelişiminin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrılamaz oluşudur. Özellikle iki dünya savaşıyla Avrupa devletleri ve bu devletlerin etnik, dilsel ve dini azınlıklarının gelişimi söz konusudur. Sonuç olarak, Avrupa bugünlerde, müdahil olan Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerle, etnik gruplararası siyasetin büyük bir karışıklığı oluşturduğu bir uzamı temsil ediyor. Öğrencilerden (1) belirlenen okumaları yapmaları, (2) derslere gelmeleri, (3) bireysel araştırma projelerini sunmaları ve (4) bireysel araştırma projeleri (IRP) üzerine analitik makaleler yazmaları beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Ders planının tanıtımı ve açıklanması Syllabus
2 ‘Azınlıklar Sorunu’: İnsan Hakları Rejimi Bağlamında Azınlık Hakları - Bireysel araştırma projesi (IRP) üzerine tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 1.
3 ‘Azınlıklar Sorunu’: İnsan Hakları Rejimi Bağlamında Azınlık Hakları - Bireysel araştırma projesi (IRP) üzerine tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 1.
4 Azınlık Hakları: Din - Seminer JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 2.
5 Azınlık Hakları: Irk - Seminer JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 3.
6 Azınlık Hakları: Dil - Seminer JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 4.
7 Azınlık Hakları: Etnisite - Seminer JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 5. FREEMAN, Michael, 2002. Human Rights. Cambridge: Polity Press, Chapter 6, section “Minority Rights”.
8 “Azınlıklar Sorunu”nun Ötesinde? Azınlık Siyasetine Doğru - Seminer JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 6.
9 Ulusal Egemenlik Oydaşması Altındaki Azınlık Politikaları ve Haklarından Azınlık Siyasetine - Seminer MANNING, Erin, 2004. ‘Time for Politics’. In: EDKINS J, PIN-FAT V and SHAPIRO MJ (eds) Sovereign Lives: Power in Global Politics. New York and London: Routledge, pp. 61-78.
10 Azınlık (Etnik Gruplararası) Siyaseti: Özerklik - Seminer TKACIC, Michael, 2008. ‘Characteristics of Forms of Autonomy’. International Journal on Minority& Group Rights, 15(2/3), 369-401.
11 Azınlık (Etnik Gruplararası) Siyaseti: Egemenliğin Devri (Birleşik Krallık) - IRPlerin sözlü sunumu MUNRO, Colin R., 1999. ‘Scottish Devolution: Accommodating a Restless Nation’. International Journal on Minority & Group Rights, 6(1/2), 97-119. - IRPler için seçili kaynakça
12 Azınlık (Etnik Gruplararası) Siyaseti: Egemenliğin Devri (İspanya) - IRPlerin sözlü sunumu KEATING, Michael, 2000. ‘The Minority Nations of Spain and European Integration: A New Framework for Autonomy?’ Journal of Spanish Cultural Studies, 1(1), 29-42. - IRPler için seçili kaynakça
13 Azınlık (Etnik Gruplararası) Siyaseti: Etnik Gruplararası Eşitlik İlişkileri (MEYC, Romanya, Türkiye) - IRPlerin sözlü sunumu Notlar - IRPler için seçili kaynakça
14 Azınlık (etnik gruplararası) Siyaseti: Etnik Gruplararası Eşitlik İlişkileri (MEYC, Romanya, Türkiye) - Seminer Notlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi ve IRP’lerin nihai hazırlanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Kitaplar ve akademik makaleler (haftalık okumalar) ve sunuşlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili uluslararası örgütlerin veritabanları ( (ör. European Commission, European Parliament, UN, OSCE); ayrıca yereldeki, Avrupa ve dünyadaki ilgili haber kaynakları (ör. BBC, Reuters, France Press, Deutsche Welle, Financial Times, EUobserver.com, BalkanInsight.com, Anadolu Ajansı, Hürriyet Daily News, Minorityrights.org).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
1
30
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
9
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
1
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
202

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest