Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Politika Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin konusu yüksek lisans seviyesinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel alt dallarından biri olan dış politika analizidir. Dersin amacı dış politika karar alma ve uygulama süreçlerini, ilgili aktörleri, dış politika araçlarını ve politika bağlamlarını ele alan çeşitli analitik yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaktır. Dış politikanın siyasi, iktisadi, kurumsal, toplumsal ve psikolojik/psikoanalitik bağlamları iç ve dış faktörler göz önüne alınarak incelenecektir. Bu ders hem kuramsal hem de belirli çalışma-alanları ile örnekleri ele alacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dış politika yapıcısı aktörlerin motivasyonlarını tanımlayabilecektir.
  • Liberal kuramlara göre dış politika yapım sürencinde rol oynayan aktörleri belirleyebilecektir.
  • Rasyonel modelin aşamalarını açıklayabilecektir.
  • Rasyonel modeldeki nedensel faktörleri sınıflandırabilecektir.
  • Farklı analiz düzeylerindeki değişkenleri ayırt edebilecektir.
  • Dış politika yapımı sürecindeki toplumsal faktörlerin açıklama gücünü tartışabilecektir.
Ders Tanımı Yüksek lisans seviyesindeki bu ders, devletlerin iktisadi ve siyasi dış politika amaçlarını gerçekleştirme kapasitesini incelemektedir. Ayrıca insane hakları, dış politika ve diplomasi arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış politika analizine giriş: İç ve dış politikanın farkları; neden ve nasıl dış politika analizi yaparız? Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 1
2 Dış politikanın iç ve dış kaynakları: Yapı ve aktörlük tartışması, Analiz düzeyleri sorunu Walter Carlsnaes (1992) “The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis”, International Studies Quarterly 36(3): 245-270.
3 Uluslararası sistem ve ulusal güç Seckin Baris Gulmez (2016): Turkish foreign policy as an anomaly: revisionism and irredentism through diplomacy in the 1930s, British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 44, no.1, p. 30-44
4 Rasyonel karar alma modelleri Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 14
5 Bilişsel, psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 7
6 Realizm ve dış politika Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 2
7 Liberalizm ve dış politika Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 3
8 Sosyal kuramlar I: Yapısalcılık ve Marxizm Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 4; Immanuel Wallerstein, World-Systems Analysis, Duke Uni. Press.
9 ARASINAV
10 Sosyal kuramlar II: İngiliz Okulu Barry Buzan (2014) An introduction to the English school of international relations: the societal approach. Polity Press, Cambridge.
11 Etik dış politika Smith, Hadfield & Dunne, Chapter 22
12 Diplomasi Berridge, Chapters 7, 9 & 10 by Kissinger, H. (1994) Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition by. New York: Simon & Schuster, Chapters 1,2,3
13 Kamu diplomasisi Ho, E.L.E.; McConnell, F.. Progress in Human Geography, 1 April 2019, 43(2):235-255
14 Sonuç
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Steve Smith, Amelia Hadfield, Timothy Dunne (eds.) Foreign policy: theories, actors, cases. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Morton H. Halperin, Priscilla A. Clapp and Arnold Kanter. Bureaucratic Politics and Foreign Policy, 2nd edition.

G. R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
44
44
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.