PSIR 559 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasi Düşünce Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 559
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders öğrencilere Osmanlı-Türk siyasi tarihinde ortaya çıkan entellektüel trendlerin bir çerçevesini sunacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:Türkiye’de liberal düşüncenin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
  • Türkiye’de sosyalist düşüncenin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı analiz edebilecektir.
  • Türkiye’de İslamcılığın gelişimini ve temsilcilerinin temel görüşlerini tartışabilecektir.
  • Türkiye’de milliyetçiliğin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, özellikle liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, islamcılık, sosyalizm ve feminizm gibi siyasi akımların dönüşümü üzerinde durulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Tarihsel Arka Plan Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993). Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University, 1960).
3 Türkiye Liberalizmi I Ali Erkul. “Prens Sabahattin,” Emre Kongar (der.), Türk Toplumbilimcileri I, (Istanbul: Remzi, 1982).
4 Türkiye Liberalizmi II Simten Coşar, "Ahmet Ağaoğlu: Türk Liberalizminin Açmazlarına Bir Giriş,” Toplum ve Bilim, 74, Güz 1997. Simten Coşar, “Ahmet Ağaoğlu,” Tanıl Bora, Murat Gültekingil (der.) içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Liberalizm, Cilt 7, (İstanbul: İletişim, 2005), s. 236-242. Ayşe Kadıoğlu, “Milliyetçilik-Liberalizm Ekseninde Vatandaşlık ve Bireysellik,” Tanıl Bora (der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Cilt 4 (Istanbul: İletişim, 2002, ss, 284-293).
5 Türkiye Muhafazakarlığı I Tanıl Bora, "Muhafazakârlığın Değişimi ve Türk Muhafazakârlığında Bazı Yol İzleri," Toplum ve Bilim , no.74 (1997): 6-30. Ahmet Çiğdem, "Muhafazarlık Üstüne," Toplum ve Bilim, no.74 (1997): 32-51.
6 Türkiye Muhafazakarlığı II Süleyman Seyfi Öğün, "Türk Muhafazakarlığının Kültür Kökleri ve Peyami Safa'nın Yanılgısı," Toplum ve Bilim no.74 (1997): 102-153.
7 İslamcılık Ali Bulaç, “İslâm’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslâmcıların Üç Nesli,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, Cilt 6 (Istanbul: İletişim, 2004). Nuray Mert, “Türkiye İslâmcılığına Tarihsel Bir Bakış,” Yasin Aktay (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, Cilt 6 (Istanbul: İletişim, 2004).
8 Arasınav
9 Milliyetçilik Andrew Davison, “Secularization and Modernization in Turkey: the Ideas of Ziya Gökalp,” Economy and Society, 24/2, May 1995, pp. 189-224. Kerem Ünüvar, “Ziya Gökalp,” Tanıl Bora (der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Cilt 4 (Istanbul: İletişim, 2002).
10 Aşırı Milliyetçilik Jacob M. Landau, Pan-Turkism : From Irredentism to Cooperation (London : Hurst & Company, 1995).
11 Sosyalizm I Murat Belge, “Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri,” Murat Gültekingil (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, Cilt 8 (Istanbul: İletişim, 2007).
12 Sosyalizm II Mustafa Türkeş, "The Ideology of the Kadro [Kadre] Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey," in Turkey Before and After Atatürk, edited by Sylvia Kedourie (London: Frank Cass, 1999): 92-119. İlhan Tekeli & Selim İlkin, "Türkiye'de Bir Aydın Hareketi: Kadro," Toplum ve Bilim, no. 24, (Winter 1984): 35-67.
13 Feminizm Nükhet Sirman, “Feminism in Turkey: A Short History,” New Perspectives on Turkey, 3/1, Fall 1989. Kadıoğlu, Ayşe, “Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the Villain?,” Middle East Journal, 48/4, Autumn 1994, pp. 645-661.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

• Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961).

• Stanford J. and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1908–1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

• Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993). • Geoffrey Lewis, Modern Turkey (London and Tonbridge: Ernest Benn, 1974).

• Roderic Davison, Turkey: A Short History, 2nd edn (Huntingdon: Eothen, 1988). Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964).

• Çağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development (London: Verso, 1987).

• Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 6 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1986).

• Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 10 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983).

• Sina Akşin, editor, Türkiye Tarihi, Volumes 4–5: Çağdaş Türkiye, 1908–1980, and Bugünkü Türkiye, 1980–2003 (İstanbul: Cem Yayınevi, 1989–2003).

• Ergun Özbudun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000).

• Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

• Sina Akşin, Turkey from Empire to Revolutionary Republic: The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to the Present (New York: New York University Press, 2007).

• Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, 8 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001–2007)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
9
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
238

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest