Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 666 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
AB Yönetişiminin Meşruiyeti
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 666
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, AB yönetişiminin meşruiyet açığı konusundaki bilimsel tartışmaları incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Meşruiyetin farklı boyutlarını anlayabilecektir.
  • AB’de meşru yönetişimin farklı algılarını kavrayabilecektir.
  • Doğu Genişlemesi ve Avro krizi gibi olayların Avrupa Birliği’nde halk desteğine etkisini anlayabilecektir.
  • AB’nin meşruiyet sorunlarına yönelik olası çözümleri tartışabilecektir.
  • Avrupa’daki güncel krizlerin kamuoyunu nasıl etkilediğini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Dersler meşruiyetin üç boyutunu incelemektedir: 1) Girdi-meşruiyeti halkın yetkilendirmesi ve yönetişimin sorumlu tutulabilmesi ile ilgilidir. 2) Çıktı-meşruiyeti bir siyasi sistemin performansından kaynaklanır. 3) Sosyal meşruiyet de çoğunlukçu demokrasinin bir ön koşulu olarak ortak bir siyasi kimliği ifade eder. Öğrenciler bu derste güncel bilimsel tartışmalarda yer alan siyasi meşruiyet kavramlarının dönüşümü hakkında bilgi sahibi olacaklardır: Ulusüstü yönetişim nasıl yasal hale getirilir? Ulus devletin parlamenter demokrasisi ulusüstü yönetişime transfer edilebilir mi? STK AB yönetişiminde hangi role sahiptir? Bir Avrupa kimliği var mıdır? Dersler aynı zamanda AB’nin kurumsal yapısının reformları, aşamalı olarak parlamenterleşmesi ve AB yönetişiminin performans analiziyle de ilgili olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB’nin meşruiyet sorunlarının göstergeleri
3 Meşruiyetin kaynakları
4 Toplumsal meşruiyet ve genişleme
5 Prosedürel meşruiyet: AP’nin güçlendirilmesi
6 Prosedürel meşruiyet: Konseyin reformasyonu
7 Prosedürel meşruiyet: Stakeholder Participation
8 Politikaların meşruiyeti: Avro krizi sonrası makroekonomik ve parasal yönetişimin dönüşümü
9 Politikaların meşruiyeti: İstihdam ve Toplumsal Refah
10 Politikaların meşruiyeti: İklim değişikliği ve enerji
11 Politikaların meşruiyeti: Normatif Güç Avrupa
12 Politikaların meşruiyeti: Aday ülkelerde AB’nin dönüştürücü gücü
13 Sunumlar
14 Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Makale ve kitap bölümleri ile slaytlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.