GS 591 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GS 591
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Uygun araştırma yöntemlerini belirleyebilecektir.
  • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Araştırma problemini tanımlayabilecektir.
  • İlgili konu hakkında araştırma soruları ve/veya hipotezler geliştirebilecektir.
  • Araştırma önerisi yazabilecektir.
  • Bağımsız bir araştırma projesi yürütebilecektir.
  • Araştırma projesinin sonucunda ortaya çıkan bulguları ve sonuçları analiz edebilecek ve rapor haline dönüştürebilecektir.
  • Sosyal bilimler alanında çalışan bir araştırmacının etik sorumluluklarının farkına varabilecektir.
Ders Tanımı Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sosyal Bilimlerde Araştırma Bölüm 2 &3 in Benton & Craib (2011)
2 Pozitivizm, Yorumsamacılık ve Eleştirel Realizm Bölüm 1 &2 in Danermark et al. (2002)
3 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
4 Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları -
5 Nedensellik, Teori ve Hipotez Bölüm 3 in King et al. (1995)
6 Teori ve Gözlemi Buluşturmak Bölüm 5 in Rich et al. (2018)
7 R ile Veri Sunumu -
8 R ile Veri Sunum -
9 Veri Toplamak ve Sunmak Bölüm 4 in King et al. (1995) & Bölüm 14 in Rich et. Al (2018)
10 Temel İstatistik -
11 Temel İstatistik
12 Anket ve Derinlemesine Mülakat Bölüm 8 & 20 in Rich et al. (2018)
13 İçerik Analizi Bölüm 10 in Rich et al. (2018)
14 Bilimsel Çıktı
15 Proje
16 Proje

 

Ders Kitabı

Benton & Craib (2010), Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought, 2nd Edition, Palgrave Macmillan (ISBN-10: 023024260X)

Danermark et al. (2001) Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences, Routledge (ISBN-10: 041522182X)

King et al. (1994), Designing Social Inquiry; Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press (ISBN-10: 9780691034713)

Rich et al. (2018), “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods, Routledge (ISBN-10: 1138088773)

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest