SEN 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Jeopolitik ve Enerji Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 503
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Jeopolitik klasik olarak coğrafi konum içinde, bilimsel olarak devletin araştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkenin coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu askeri, siyasi ve ekonomik önemi incelenir. Bir başka deyişle bir ülkenin dış politikalarını oluştururken karşılaşabileceği enerji kaynakları, coğrafi konum, bölge, altyapı, kültür, su kaynakları gibi çeşitli coğrafi faktörlere bağlı sorunları ve bu faktörlerin arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Bu ders kapsamında ülkelerin dış politika oluşturma aracı olarak kullandıkları ulusal çıkar, güvenlik, kaynaklar, bölge üzerindeki kontrol, küreselleşmenin etkisi ve coğrafi konum kullanımı gibi başlıca kavramlar açıklanacaktır. Bu ders 19uncu yüzyılın sonlarından başlayıp günümüze kadar uzanan jeopolitik çalışmalar üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca, derste enerji güvenliği kavramı ve enerji politikası oluşturmanın çağdaş tanımları üzerinde durulacaktır. Bu kapsamlı başlıkların yanı sıra, son yıllarda Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve Türkiye, ile Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hazar Denizi ve Akdeniz’i kapsayan birçok bölgenin ve ülkenin gündemini meşgul eden çeşitli enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği konularına da değinilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 19. yüzyılın sonlarından başlayıp günümüze kadar uzanan jeopolitik düşünceyi tanımlayabilecektir.
  • Jeopolitiğin metodolojik yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
  • Enerji güvenliği kavramını, enerji tüketimindeki küresel büyüme çerçevesinde analiz edebilecektir.
  • Günümüzün jeopolitiğinde enerjinin rolünü anlayabilecektir.
  • Dargeçitlerin ve başlıca deniz yollarının önemini kavrayabilecektir.
  • Farklı oryantasyonlara sahip ülkelerin enerji politikalarını değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı İleri düzeydeki bu ders jeopolitik teorisini ve enerji güvenliği kavramını çeşitli ülke ve bölgelere odaklanarak detaylı bir şekilde analiz etmek ve incelemek için planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Jeopolitik I: Başlangıç Dönemi Konu ile ilgili makaleler
3 Jeopolitik II: Soğuk Savaş Dönemi Konu ile ilgili makaleler
4 Jeopolitik III: Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Konu ile ilgili makaleler
5 Küresel Enerji Profili Konu ile ilgili makaleler
6 Enerji Güvenliği Kavramının Tanımı Konu ile ilgili makaleler
7 Enerji Politikası Oluşturma Konu ile ilgili makaleler
8 ARASINAV
9 Dargeçitler ve Deniz Yolları Konu ile ilgili makaleler
10 Rusya ve Gazprom’un Rolü Konu ile ilgili makaleler
11 Enerji Güvenliği Açısından ABD’nin Jeopolitik Konumu Konu ile ilgili makaleler
12 Avrupa Enerji Güvenliği: Zorluklar Konu ile ilgili makaleler
13 Orta Doğu Enerji Politikaları Konu ile ilgili makaleler
14 Hazar Denizi Bölgesi: Alternatif Enerji Üreticisi Konu ile ilgili makaleler
15 Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi’nin Enerji Jeopolitiği’ndeki Yeri Konu ile ilgili makaleler
16 Türk Enerji Güvenliği Konu ile ilgili makaleler

 

Ders Kitabı Konu ile ilgili makaleler ve PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
42
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest