SEN 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İthalata olan aşırı bağımlılık ile enerji sistemlerinin fosil yakıt ağırlıklı olmalarının hızlandırdığı iklim değişikliği konuları ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerini giderek daha fazla gerekli hale getirmektedir. Bu durum ülkemiz açısından daha da büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin yenilenebilir kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahip olması AB ile katılım müzakerelerinde bazı avantajlar da sağlamaktadır. Üniversitemizin, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısında ülkemizin en önemli bölgelerinden birinde yer almış olması bu dersin program içindeki önemini daha da arttırmaktadır. Ders kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal, su ve dalga enerji teknolojileri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. AB enerji yönergelerinde yenilenebilir enerji, AB ve ABD örnek uygulamaları, gelişmekte olan ülke uygulamaları, Türkiye mevzuatı ve uygulamaları, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerjinin geleceği, karbon piyasaları ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır. Bu ders ile öğrenciler özellikle İzmir civarında gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektörünün yetişmiş uzman ihtiyacını karşılayacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilenebilir enerjinin ana konuları hakkında bilgi edinme,
  • Enerji politikaları arasında ilişkileri inceleyerek yenileneblir enerji gelişiminin dinamiklerini yorumlayabilme,
  • Yeni teknolojileri analiz ederek ülkelern yenilenebilir enerji katma değere dönüştürmelerinin gerekliliğni konusunda bilgi edinme,
  • Çevrenin bozulması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar üzerinde enerjinin etkilerini öğrenerek sürdürülebilir enerji gelişimi ve ilgili konular hakkında bilgi edinme.
Ders Tanımı İleri düzeydeki bu ders dünyadaki enerji gelişimine hız kazandıran yenileneblir enerji teknolojilerini incelemek için planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yenilenebilir enerjinin tarihi ve kapsamı JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
3 Yenilenebilir enerji teknolojileri ve ikincil enerji JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
4 Biokütle enerjisi JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
5 Rüzgar enerjisi JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
6 Güneş enerjisi JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
7 Hidroelektrik JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
8 Jeotermal ve yenilenebilir enerjinin diğer kaynakları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
9 Ara sınav
10 Dünyada yenilenebilir enerji JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
11 AB’deki yenielenebilir enerji uygulamaları ve politikaları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
12 ABD’deki yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
13 Gelişen dünyada yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
14 Yeşil ekonomi ve karbon piyasaları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
15 Gelişen Türkiye’de yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları JeanClaude Sabonnadiére, Renewable Energy Technologies, WileyISTE, 2009, 9781848211353
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
37
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest