PSY 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 502
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, farklı araştırma türlerinde oluşturulan hipotezleri test etmek üzere doğru istatistiksel yöntemi seçebilmeleri, bu analizleri SPSS programı kullanarak yapabilmeleri ve APA kurallarına göre raporlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • psikolojide kullanılan ileri istatistiksel kavramları kullanabilecektir.
  • Psikolojide kullanılan ileri istatistiksel yöntemlerin istatistiksel hipotezlerini formüle edebilecektir.
  • İleri düzey istatistiksel teknikleri doğru bir şekilde psikolojiden elde edilen verilere uygulayabilecektir.
  • Psikolojik verilerin analizinden elde edilen sonuçları doğru bir şekilde yorumlayabilecektir
  • İstatistiksel analizleri ve bunların sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak aktarabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders Kovaryans Analizi, Faktöriyel ANOVA, Çok Değişkenli varyans analizi gibi ileri düzey istatistiksel analizlerin SPSS programı kullanılarak yapılması, sonuçların yorumlanması ve raporlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin kısa tanıtımı
2 Kovaryans analizi, ANCOVA Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 10)/ Application
3 Faktöriyel ANOVA Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 13)/ Application
4 Faktöriyel tekrarlı ölçümler deseni Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 13 & 14)/ Application/ Assignment 1
5 Karmaşık desenler için varyans analizi Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 15)
6 Arasınav
7 Çok değişkenli varyans analizi-MANOVA Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 16)/ Application
8 Çok değişkenli varyans analizi-MANOVA Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 16)/ Application/ Assignment 2
9 Parametrik olmayan modeller Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 6)/ Application
10 Parametrik olmayan modeller Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 6)/ Application/ Assignment 3
11 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
12 Kategorik veri Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 18)/ Application
13 Faktör analizi & Güvenirlik Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 17)/ Application
14 Faktör analizi & Güvenirlik Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Dubai: Sage Publications (Chapter 17)/ Application/ Assignment 4
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS: and sex and drug and rock 'n' roll (4th edition). ISBN 9781446249178

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
45
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest