PSY 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapısal Eşitlik Modelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yapısal eşitlik modellemesini tanıtmak, modellerin oluşturulması, analiz edilmesi, değiştirilmesi ve test edilmesinde beceri sahibi yapmak ve öğrencilerin analizlerin sonuçlarını hakemli dergilerce kabul edilebilecek şekilde raporlayabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal eşitlik modellemesinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir
  • Yapısal eşitlik modellemesinin daha yaygın olarak kullanılan varyans analizi, çoklu regresyon analizi ve faktör analizi gibi yöntemlerden farklılığını gösterebilecektir
  • Yapısal Eşitlik Modellemesi kapsamında oluşturulan farklı modelleri (Yol Analizi, Ölçme Modeli ve Yapısal Regresyon) ayırt edebilecektir.
  • Yapısal eşitlik modellerini doğru bir şekilde psikolojiden elde edilen verilere uygulayabilecektir.
  • Modellerin testinden elde edilen bulguları yorumlayabilecek ve APA formatında yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, sosyal, davranışsal ve sağlık bilimlerindeki değişik problemlerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinin uygulanmasını içermektedir. Yol analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ölçme modelleri, yapısal modeller, aracılık ve model uyumunun değerlendirilmesi dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) nedir? Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 1
2 Temel Kavramlar ve gösterimler Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 2 & 3
3 Temel kavramlar: Veri ve parametreler (parametre tahminleri) Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 2 & 3
4 Model Türleri ve Diagramları Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 4
5 Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 7
6 Üst Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 7
7 Ölçüm Modelleri Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 7
8 Midterm Exam
9 Tek Göstergeli Ölçme Modelleri Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 7
10 Doğrulayıcı Faktör Analizinin Çoklu Grup Uygulamaları Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 11
11 Yapısal Modellerin Testi Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 8
12 Yapısal Modellerin Çoklu Grup Uygulamaları Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. Bölüm 8 & 11
13 Literatürden Örnekler
14 Literatürden Örnekler
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. ISBN 978-1-57230-690-5.

Önerilen Okumalar/Materyaller Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
19
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest