EEE 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı dalgacık dönüşümü ve süzgeç bankaları kullanan yapıları anlamak için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır. Etkin algortimaların oluşturulmasına yönelik yapılara özel vurgu yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alandaki temel teknik ve algoritmaları kullanabilecek ve irdeleyebilecek,
  • farklı sayısal dalgacık dönüşümü tekniklerinin avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olabilecek,
  • dalgacık dönüşümü tekniklerinin potansiyel kullanım alanlarını değerlendirebilecek,
  • Dalgacık dönüşümü algoritmalarını Matlab ve işaret işleme araçları kullanarak tasarlayabilmeli ve uygulayabilmelidirler.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin ilgi alanlarında hazırlayacakları bir projeyi, ev ödevlerini ve kuramsal ders saatlerini kapsamaktadır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar dengeli biçimde verilecektir. Dersin içeriğinde zamanla değişmeyen süzgeçler ve temel dalgacık dönüşümü, süzgeç bankalarının ve dalgacıkların analizi, tasarım yöntemleri ve yazılım uygulamaları bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden dalgacık ve çoklu çözünürlük dönüşümü, İşaret uzayı ve operatörleri, Fourier teorisinin tekrarı Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 1
2 Çoklu frekans işaret işleme, zaman-frekans analizi Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 1
3 Ayrık zamanlı işaretlerin zaman-frekans analizi, süzgeç bankalarının analiz ve tasarımı Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 1
4 Dik ve yarıdik süzgeç bankaları, ağaç yapılı süzgeç bankaları, ayrık dalagacık dönüşümü Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 3
5 Çoklu frekans analizi, yinelemeli süzgeç bankaları, dalgacık ve süzgeç bankaları Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 6
6 Dalgacık serileri ve özellikleri, regülerlik ve benzetim özellikleri Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 3
7 Çerçeve teorisi, aşırı örneklenmiş süzgeç bankaları Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 4
8 Sürekli dalgacık ve kısa zamanlı Fourier donüşümü Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 4
9 Arasınav
10 Spars gösterimi, faklı tabanlarda lineer ve lineer olmayan benzetim Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 5
11 Lineer olamayan işaretleri tahminleme, çok boyutlu süzgeç bankaları ve dalgacıklar Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 5
12 Çok ölçekli geometrik gösterim ve işleme, sıkıştırılmış algılama Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 7
13 Konuşma, ses, görüntü ve video sıkıştırma, işaret gürültüsü bastırma Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 7
14 Özellik çıkarma, tersten problemler Fourier and Wavelet Signal Processing, Kovacevic, Goyal and Vetterli, Ch. 7
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
    Toplam
223

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest