EEE 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste önce temel molekül ve hücre özellikleri, fizyolojik prensipler tartışılacak; daha sonra biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve biyomateryaller kapsanacak ve bu konular kapsamında temel hayat bilimleri ile mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medikal ve biyomedikal terimleri açıklayabilecek
  • Biyomedikal mühendisliğindeki elektrik mühendisiliği ile temel mühendislikle ilgili problemleri belirleyebilecek
  • Biyomedikal sistemleri modelleyebilecek
  • Araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına erişebilecek
  • İnsan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek
  • Biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek
  • Biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili konuları açıklayabilecek
  • Biyomolekül mühendisliği ile ilgili problemleri (örneğin d0ku mühendisliği, nanoteknoloji, bağışıklık mühendisliği gibi) açıklayabilecek
Ders Tanımı Biyomolekülsel ve Hücresel Özellikler, Fizyolojik Özellikler, Biyomekanik, Biyocihazlar, Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme, Biyoteknoloji, Bağışıklık Mühendisliği, Biyomateryaller

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş Bölüm 1 Ders Kitabı
2 Biyomolekülsel Özellikler Bölüm 2-4 Ders Kitabı
3 Hücresel Özellikler Bölüm 5 Ders Kitabı
4 Fizyolojik Özellikler Bölüm 6-7 Ders Kitabı
5 Fizyolojik Özellikler Bölüm 8-9 Ders Kitabı
6 Biyomekanik Bölüm 10 Ders Kitabı
7 Biyocihazlar Bölüm 11 Ders Kitabı
8 Arasınav
9 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
10 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
11 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
12 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
13 Biyoinformatik Ders notları
14 Biyomateryaller ve Yapay Organlar Bölüm 15 Ders Kitabı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009
Önerilen Okumalar/Materyaller J. Enderle, S. Blanchard and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. 2nd/e, Academic Press, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
1
4
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest