EEE 522 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
RF ID Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 522
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu Dersin Amacı, Öğrencilere Modern RFID Sistemlerinde Kullanılan, Yakın ve Uzak Alan Çeşitliğini de İçeren Teknolojiyle Her Açıdan İlişki Kurdurmaktır. RFID sistemleri için Fizik, Tasarım, Veri Yapıları ve Kontrol Mekanizmaları Kapsanmıştır. Öğrenciler İlgili Standartlarla, Gelişen İşletme Süreç Modelleriyle, Uygulamalarıyla ve RFID’nin kullanımından Doğan Sosyal Konulara da Aşina Olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik ve RF Spektrum Seviyelerindeki Yakın ve Uzak alan RFID Sistemlerinin İşlemlerini Kullanan Fiziksel Olayları Bilmeli,
  • Bu Fiziksel olayların RFID Bileşenlerinin, Özellikle Okuyucuların ve Etiketlerin Karakteristiğine Nasıl Etki Ettiğini Anlamalı ve Bu Karakteristiklerin İlgili Bileşenlerin Tasarlanmış Kullanımına Nasıl Etki Ettiğini Anlamalı,
  • RFID Belirteçlerinin Üzerinde Verinin Kodlanması, Belirsizliğin Giderilmesi ve Ortaya Çıkarılması İçin Kullanılan Endüstriyel Standart Algoritmaları Bilmeli
  • Uygulama Özellikleri ve Fiziksel Ölçüm Gereksinimleri Temelli RFID Sistem Bileşenlerini Seçebilmeli
  • ID Yönetim, Takip, Algılama, Elektronik Ödeme ve Endüstriyel Otomasyon Alanlarındaki Uygulama İhtiyacını Karşılamak için RFID Teknolojisini ICT Sistemleri İçerisinde Uygulayabilmeli,
  • Güvenliğin RFID Belirteçleri Bakımından Nasıl Korunacağını, Kullanıcı Gizliliği Açısından Güvenlik Metotlarının Kısıtlamaarını, Sağlamlığını, Uygulama Gereksinimlerini ve Maliyetini Bilmelidir.
Ders Tanımı Elektromanyetik Rezonans Ve Manyetik Kavis Temelli Metotlar, Yakın Alan Yük Modüleli pasif RFID Metotlar, Tamamı Aktif Aktarıcılar, Spektrum Kullanımı ve Performans Sınırlamaları, Veri Formatları, Şifreleme Metotları ve Standartları, Veri Bütünlüğü ve RFID için Güvenlik, Çoklu-Etiket Tahkimi ve Adresleme Algoritmaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektromanyetik Rezonans ve Manyetik Kavis Temelli Metotlar. Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
2 Yakın Alan Yük Modüleli Pasif RFID Metotları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
3 Yarı-Pasif RFID Metotları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
4 Tamamı Aktif Aktarıcı Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
5 Spektrum Kullanımı ve Performans Sınırlamaları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
6 Veri Formatları, Şifreleme Metotları ve Standartları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
7 Veri Bütünlüğü ve RFID için Güvenlik Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
8 Çoklu-Etiket Tahkimi ve Adresleme Algoritmaları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
9 Extra Fonksiyonlar için Komplex Etiket Mimarileri Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
10 İşletme Modelleri ve sistemleri için RFID Kullanımı ve Rekabet Teknolojileri Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
11 RFID kullanımından kaynaklanan Sosyal Hususlar Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
12 Sınıf-içi Sunumlar
13 Sınıf-içi Sunumlar
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest