EEE 525 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 525
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları Gibi Konuları Kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik Dalga İlerlemesi için Standart Metotları Bağımsız Bir Şekilde Uygulayabilmeli ve Sınırlandırmaları Anlayabilmeli,
  • Temel Özellikler ve Sınırlandırmaların İç Yüzünü Anlayabilmek Adına Ticari Uygulama Yazılımını Kullanabilmeli,
  • Yüksek Frekans Asimptotikleri için Tekniklerin Uygulamalarında Eğitilmiş Çaylak Olmalıdırlar.
  • Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları
Ders Tanımı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ElektromanyetikTeorininGözdenGeçirilmesi, EM ProblemleriSınıflandırılması, BazıÖnemliTeoremler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch1)
2 Analitik Metotlar : Giriş, Değişkenlerin Ayrılması , Kare Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması,KüreselKoordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
3 Bazı Faydalı Ortogonal Fonksiyonları, Seri Açılımları , Pratik Uygulamalar, Yağmur Damlalarından Kaynaklı Zayıflama NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
4 Sonlu Fark Metotları: Giriş, Sonlu Fak Şemaları, Parabolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Hiperbolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Eliptik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, FD Çözümleri için Doğruluk ve Kararlılık. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
5 Pratik Uygulamalar I — KılavuzlanmışYapılar, Pratik Uygulamalar II— Dalga Saçılımı (FDTD) , FDTD için Soğurgan Sınır Koşulları, Kare Olmayan Sistemler için Sonlu Farklılaşması, Numerik İntegralleme ,Notları Sonuçlandırmak NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
6 DeğişimselMetotlar : Giriş , Doğrusal Uzayda Operatörler, DeğişimselKalkülüs , PDE’lerden Fonksiyonellerin Kurulması NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
7 Rayleigh–Ritz Metodu, WeightedResidualMetodu Özdeğer Problemleri, Pratik Uygulamalar NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
8 Moment Metodu: Giriş, İntegral Denklemleri, GreenFonksiyou, Uygulamalar I — Yarı-Statik Problemler Uygulamalar II — Saçılma Problemleri Uygulamalar III — Işıma Problemleri Uygulamalar IV — İnsan Vücudunda EM Emilim. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch5)
9 Sonlu Eleman Metodu: Giriş , Laplas Denkleminin Çözümü,PoissonDenkleminin Çözümü, Dalga Denkleminin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
10 Otomatik Mesh Nesli I — Kare Domenler Otomatik Mesh Nesli II —Gelişi-güzelDomenler, Bantgenişliği Azaltma, Yüksek Dereceli Elemanlar, 3 Boyutlu Elemanlar, Harici Problemler için Sonlu Eleman Metodu, Sonlu Eleman Zaman Domeni Metodu NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
11 İletim Hattı Matris Metodu: Giriş, iletim Hattı Denklemleri, Difüzyon Denklemlerinin Çözümü, Dalga Denklemlerinin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
12 TLM İçerisindeHomojen Olmayan ve Kayıplı Ortamlar, 3 Boyutlu TLM Mesh, Hata Kaynakları ve Düzeltme , Soğurgan Sınır Koşulları NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
13 Monte Carlo Metotları: Giriş, Rastgele Sayıların ve Değişkenlerin Üretimi, Hatanın Değerlendirilmesi, Numerik Integrasyon, Potansiyel Problemlerin Çözümü, Bölgesel Monte Carlo Metotları- Zaman Bağımlı Problemler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch8)
14 Hatlar Metodu: Giriş, Laplace Denklemlerinin Çözümü , Dalga Denklemlerinin Çözümü , Zaman Domeni Çözümü. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch9)
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest