ISL 508 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Stratejik Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 508
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yönetimsel bakış açısıyla, bu ders stratejik yönetim, çevre analizi, strateji oluşturma, uygulama ve kontrol konularında öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstrinin temel yapısal özelliklerini ve endüstrinin olgunlaşma düzeyini analiz edebilecektir.
  • Çevre ve endüstrinin koşullarına göre firmaya en çok uyan stratejiyi geliştirebilecektir.
  • Firmanın kaynaklarından, yeterlilik ve temel yetkinliklerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak strateji ve hedefleri oluşturabilecektir.
  • Stratejinin uygulanması sırasında oluşacak kritik durumları ve potansiyel riskleri tartışabilecektir.
  • Strateji oluşturma, uygulama ve kontrol süreçlerini bir bütün olarak açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili pek çok konuyu kapsamaktadır. İlk olarak, stratejik yönetimin temel ilkeleri, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve etik konuları tartışılmaktadır. Dış ve iç çevre analizi, misyon, hedef ve temel yetkinliklerin belirlenmesi, kurumsal ve fonksiyonel stratejilerin oluşturulması ve ardından uygulanması, değerlendirme ve kontrol tartışılan temel konular arasındadır. Bu konularla ilgili vaka analizleri yapılmaktadır. Bu konular tartışılırken, küreselleşme, inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetimin Türk iş bağlamına uygulanabilirliğiyle bağlantı kurulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Strateji nedir? Okuma ve tartışma HBR Must 10 Reads on Strategy, (Derleme Kitap). Bölüm-1: Strateji nedir?
2 Dış çevre analizi Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-3
3 Firma analizi Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-4
4 Durum analizi ve matrisler Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-5
5 Konuk konuşmacı
6 Strateji formulasyonu Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-6-7
7 Strateji formulasyonu Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-8-9
8 Arasınav
9 Strateji uygulama Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-12-13
10 Konuk konuşmacı
11 Stratejik değerlendirme ve kontrol Ülgen H. and Mirze S.K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Bölüm-12-13
12 Mavi okyanus stratejisi HBR Must 10 Reads on Strategy, (Derleme Kitap). Bölüm-3: Mavi okyanus stratejisi
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest