ISL 513 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yöneticiler için Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 513
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yöneticilerin karar verme süreçlerinde dikkate aldıkları güncel makroekonomik gelişmeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Temel iktisadi kavram ve yaklaşımlar sayesinde yöneticiler, ekonomik büyüme, para ve maliye politikaları, iç ve dış denge, finansal bütünleşme gibi ekonomi konularındaki son gelişmeleri analitik düzeyde değerlendireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ulusal gelir, işsizlik, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru gibi temel kavramları nasıl ölçüldüğünü açıklayabilecektir.
  • ekonomik büyümenin temel makro ve mikro dinamiklerini inceleyebilecektir.
  • bir ülkenin iç ve dış dengesini açıklayabilecektir.
  • finansal bütünleşmenin bir ülkenin makroekonomisini olumlu ve olumsuz nasıl etkilediğini tartışabilecektir.
  • güncel makroekonomik gelişmeler karşısında politika yapıcıların hangi iktisadi araçlarla sahip olduğunu takip edebilecektir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Ekonomide Karar Alma Mekanizması Chapter 1 Nature and Scope of Managerial Economics
3 İktisadi Optimizasyon Chapter 2 Economic Optimization
4 Talep ve Arz Chapter 3 Demand and Supply
5 Tüketici Talebi Chapter 5 Demand Estimation
6 Talep Analizleri Chapter 4 Demand Analysis
7 Talep Tahminleri Chapter 6 Forecasting
8 Ara Sınav
9 Üretim Analizi Chapter 7 Production Analysis and Compensation Policy
10 Maliyet Analizi Chapter 8 Cost Analysis and Estimation
11 Maliyet Tahminleri Chapter 9 Linear Programming
12 Rekabetçi Piyasalarda Performans ve Strateji Chapter 10 Competitive Markets
13 Monopol ve Monopson Piyasalar, Monopolistik, Rekabetçi ve Oligopol Piyasalar Chapter 12 Monopoly and Monopsony ve Chapter 13 Monopolistic Competition and Oligopoly
14 Oyun Teorisi Chapter 14 Game Theory and Competitive Strategy
15 Fiyatlandırma Uygulamaları Chapter 15 Pricing Practices
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Managerial Economics, 15th Edition, Mark Hirschey and Eric Bentzen

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest