ISL 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletmelerde Etik ve Sürdürülebilirlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 558
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders öğrencilerin temel etik kavramlarını, etik ve adalet teorilerini öğrenmelerini sağlayarak, küresel rekabet kuralları çerçevesinde işleyen günümüz iş dünyasında etik problemlerin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, bu problemlerin çözümü, işyerinde etik davranış ve etik liderlik gibi konularda yetkinlik kazanmalarını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sürdürülebilirliğin iş dünyası, çevre ve toplum için önemini tartışabilir.
  • Farklı paydaşların çıkarlarını ve sürdürülebilir gelişmeyi nasıl etkilediğini açıklayabilir.
  • Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin sürdürülebilir gelişme ve karar verme sürecindeki rolünü tanımlayabilir.
  • Sürdürülebilirlik alanındaki en son gelişmeleri tartışabilir.
  • Sürdürülebilirlik ilkelerini etkin bir şekilde uygulayan iş modellerini tanımlayabilir.
  • İşyerindeki etik konuları tanımlamayabilir.
  • İş çevrelerindeki etik problemleri çözmek için fikir üretebilir.
  • Etik liderlik kavramını tanımlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, sürdürülebilirlik kavramı, ilkeleri ve zorluklarını kapsar; sürdürülebilirliğin çevreye, ekonomiye ve topluma etkileri hakkında bilgi verir; sürdürülebilirlik ilkelerini etkin bir şekilde uygulayan iş modelleri ile ilgili örnekler içerir; işletmelerin çalışanlara, müşterilere, topluma ve çevreye karşı olan etik sorumluluklarını tanımlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanım ve Uygulaması Hakkında Öğrencilerin Bilgilendirilmesi
2 Sürdürülebilirlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi The Sustainable Revolution Ders okumaları
3 Sürdürülebilir Strateji: İlkeler Sürdürülebilir Strateji Oluşturma The Sustainable Revolution Strategy for Sustainability Ders okumaları
4 1. Sınıf İçi Çalışma Vaka Çalışması
5 Sürdürülebilir İşletme Sürdürülebilirlik: Zorluklar ve Fırsatlar Farklı Paydaşların Rolü Strategy for Sustainability Building to Last Ders okumaları
6 2. Sınıf İçi Çalışma Vaka Çalışması
7 Sürdürülebilirlik İlkelerini Uygulayan İş Modellerine Örnekler
8 Son Gelişmeler & Gelecekle ilgili Beklentiler The Sustainable Revolution Strategy for Sustainability
9 Temel etik kavramları Etik ve adalet teorileri
10 İş dünyasında etik problemlerin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve çözümü
11 3. Sınıf İçi Çalışma Vaka Çalışması
12 İş yerinde etik davranış ve etik liderlik İşletmelerin etik sorumluluklarını
13 4. Sınıf İçi Çalışma Vaka Çalışması
14 Dersin Genel Değerlendirilmesi
15 Dersin Genel Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest