ISL 564 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Araştırmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 564
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutları hakkında bilgi vererek öğrencilerin tüketiciler hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmasını hedefler. Ayrıca mevcut ve potansiyel tüketicileri anlamak için gerekli pazarlama araştırması yöntemleri ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgi vermeyi ve öğrencilerin tüketici araştırması sonuçlarını yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Tüketimde algılama ve motivasyon süreçlerini tartışabilir.
 • Tüketimin kimlikle olan bağlantısını tanımlayabilir.
 • Tüketici tutumlarına ilişkin faktörleri açıklayabilir.
 • Sosyal sınıf, alt kültür ve kültürün tüketiciler üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
 • Tüketiciyi daha derinlemesine anlamaya yönelik araştırma yöntemlerini ve araçlarını karşılaştırabilir.
 • Pazarlama ve tüketici araştırmalarının sonuçlarını eleştirel ve bütünsel bir bakış açısıyla tartışabilir.
Ders Tanımı Tüketici algısı, motivasyonu, tutumu, benlik ve kimlik tanımlaması, tüketim süreci ve karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimler, pazarlama ve tüketici araştırması yöntemleri ve araçları gibi konular işlenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, İçeriği ve Uygulaması Hakkında Bilgilendirilmesi; Tüketici Davranışı Prosesi; Tüketimin Anlamı Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
2 Benlik ve Sosyal Karşılaştırma Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
3 Tüketimde Algılama ve Motivasyon Süreçleri Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
4 1. Sınıf içi çalışma Vaka analizi hazırlığı
5 Tüketici Tutum Değişimi ve Satın alma Davranışı; Tüketici Karar Verme Süreci Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
6 Referans Gruplar ve Alt kültürün Tüketiciler üzerindeki Etkileri Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
7 Kültürün Tüketiciler üzerindeki Etkileri Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
8 2. Sınıf içi çalışma Vaka analizi hazırlığı
9 Karar Almada Pazarlama ve Tüketici Araştırmalarının Rolü; Pazarlama Araştırması Süreci Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
10 Tüketici Arastırmalarında güncel Yöntemler Ders okumaları ve konu tartışmasına hazırlık
11 Tüketici Arastırmalarında güncel Yöntemler Ders okumaları ve vaka analizi hazırlığı
12 3. Sınıf içi çalışma Vaka analizi hazırlığı
13 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi Proje Sunumlarına Hazırlık
14 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi Proje Sunumlarına Hazırlık
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı
 • Solomon, M.R. (2016), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, New Jersey: Pearson Education;
 • Odabaşı, Y.& Barış, G., (2002), Tüketici Davranışı
 • Gegez, E. (2015), Pazarlama Araştırmaları
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Zaltman, G. & Zaltman, L. (2008), Pazarlama Metaforları
 • Arnould,E. & Thompson,C (2018), Consumer Culture Theory
 • Kotler, P. (2018), Pazarlama 4.0, Gelenekselden Dijitale Geçiş
 • Diğer kitap ve makaleler
 • Vaka Çalışmaları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
189

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest