ISL 584 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’deki İşletmelerin Yapısal Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 584
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkiye’deki iş ortamını tarihsel ve karşılaştırmalı olarak anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye iş sisteminin temel yönlerini karşılaştırmalı olarak anlayabilme kapasitesi elde edeceklerdir.
  • Küreselleşen dünyada Türkiye iş sisteminin nasıl değiştiğini anlayabilme becerileri edinebileceklerdir.
  • Türkiye’de büyük işletmelerin nasıl büyüdüklerini anlayabileceklerdir.
  • Türkiye’de iş sistemini biçimleyen kurumsal etmenleri analiz edebileceklerdir.
  • Türkiye’deki yönetsel ve örgütsel meseleleri değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders Türk İş Sistemini tarihsel karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Derste, özellikle iş-devlet ilişkileri, örgütsel yapılar ve stratejiler ve yönetici seçkinler açısından Türk İş Sistemi özelliklerinin tarihsel değişimi analiz edilmektedir. Derste ayrıca, girişimci davranışını ve ekonomik faaliyetlerin örgütlenmesini biçimleyen ekonomik, politik ve kurumsal koşullar incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı Perspektif: Ulusal İş Sistemleri Yaklaşımı Whitley, R. 2000. Divergent capitalisms: The social structuring and change of business systems. Oxford: Oxford University Press. (sayfa 31-64). Selekler-Gökşen, N. 2015. Makrokurumsal Bakış Açısı: Bir Değerlendirme. A. S. Sargut ve Ş. Özen. Örgüt Kuramları. Ankara: İmge Yayınevi. (sayfa 331-378)
3 Türk İş Ortamına Giriş Dirlik, O. 2016. Türk iş sisteminin evrimi: Makro kurumsal bir inceleme. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 1 (2) 5-30. Berkman, Ümit, and Özen, Şükrü. 2007. Turkish Business System and Managerial Culture: State-Dependency and Paternalism in Transition. Eduardo Davel, Jean-Pierre Dupuis, et Jean-François Chanlat (Der.), Gestion en contexte interculturel : approches, problématiques, pratiques et plongées. (Chapter VI.4) Québec, Presse de l’Université Laval et TÉLUQ/UQAM.
4 Türkiye’de Özel Girişimciliğin Dünü ve Bugünü Buğra, A. 1994. Devlet ve İşadamları. İstanbul: İletişim Yayınları (sayfa 11-239)
5 Türkiye’de İşletme Grupları ve Kurumsal Yönetişim Çolpan, Aslı, ve Hikino, Takashi. 2008. Türkiye’de büyük şirketler kesiminde işletme gruplarının iktisadi rolü ve çeşitlendirme stratejileri. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2): 23-58. Üsdiken, B. ve Yıldırım-Öktem, Ö. 2008, Kurumsal ortamda degişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında ‘icrada görevli olmayan’ ve ‘bağımsız’ üyeler,” Amme İdaresi Dergisi, 41 (1): 43-71.
6 Türk İşletme Gruplarında Çeşitlenme Stratejisi Karaevli, A. 2008. Türkiye’deki İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejilerinin Evrimi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2): 85-107. Gökşen, N. S. ve Üsdiken, B. 2001. Uniformity and diversity in Turkish business groups: Effects of scale and time of founding. British Journal of Management, 12(4): 325-340.
7 Değişen Devlet-İş İlişkileri Buğra, A. ve Savaşkan, O. 2010. Yerel sanayi ve bugünün Türkiye’sinde iş dünyası. Toplum ve Bilim, 117, 92-122. Buğra, A. ve Savaşkan, O. 2014. Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası. İletişim Yayınları, İstanbul.
8 Devlet-İş İlişkileri ve Firma Performansı Özen, Ş., ve Önder, Ç. (basımda). Şirketlerin Siyasi Partilerle Bağlantılarının İktidar Değişikliklerine Uyumlanması ve Şirket Performansına Etkileri: Bir Kuramsal Çerçeve Önerisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Özen, Ş. ve Önder, Ç. 2019. Adaptation of corporate political ties to governmental change and its performance implications: The case of Turkish industrial enterprises, 1999-2010. The 35th EGOS Colloquium, 4-6 July, 2019, Edinburgh, UK. Özcan G. B., ve Gündüz, U. 2014. “Political connectedness and business performance: evidence from Turkish industry rankings”. Business and Politics, 17:1, 41-73.
9 Türkiye’de Piyasa ve Sosyal Yapı Buğra, A. 2000. Piyasa oluşturmanın piyasa dışı mekanizmaları: Türkiye’de dayanıklı tüketim malları sektörünün gelişimi. Devlet piyasa karşıtlığının ötesinde: İhtiyaçlar ve tüketim üzerine yazılar. 63-96. İstanbul: İletişim. Özen, Ş., ve Aslan, Z. 2006. İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları Açısından Türk Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 12 (2) 130-161.
10 Türkiye’de Yönetici Seçkinler Üsdiken, B., Yıldırım-Öktem, Ö., Şenol, F. N. 2015. İç Halkaya Dahil Olmak: Türkiye’deki Büyük Aile Holdinglerinde Profesyonel Yöneticiler. ODTÜ Gelişme Dergisi, 42: 521-551. Yamak, S. 1998. Seksenlerden Doksanlara Türkiye’deki Yönetici Elitler: Eğitim Durumlarında Neler Değişti. Amme İdaresi Dergisi, 31 (4) 65-77.
11 Türkiye’de Yönetim ve Liderlik Nichols, T., ve Suğur, N. 2005. Global işletme, yerel emek: Türkiye’de işçiler ve modern fabrika. İstanbul: İletişim (sayfa 107-182). Paşa, S.F. 2000. Türkiye ortamında liderlik özellikleri. Editör Zeynep Aycan. Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, pp.225-241. Türk Psikologları Derneği Yayınları, Ankara.
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Ders ile ilgili Okuma Paketi
Önerilen Okumalar/Materyaller Sunum ve Vaka Çalışması materyalleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest