Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 665 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa’da Ulusaldan Ulus-üstü Yönetişime
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 665
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Çalışmaları hakkındaki teorik ve ampirik tartışmalardan haberdar olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB kurumlarının yetkilerini açıklayabilecektir.
  • AB yönetişiminin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • Ulusal yönetişim ve AB yönetişimi arasındaki farklılıkları açıklayabilecektir.
  • AB yönetişiminin ulus-devlet üzerindeki etkisini tartışabilecektir.
  • Aday ülkeler ve Komşuluk Politikasınca kapsanan ülkelerde dönüştürücü gücü pozitif ya da negatif olarak etkileyen bağlam koşullarını değerlendirebilecektir
  • AB’de yönetişimin dönüşümü hakkında gelecek senaryoları üretebilecektir
  • İlgili bir konuyu bir makale ve sunumda inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, AB yönetişiminin ulus-devlet üzerindeki etkisini tartışmaktadır. Bu ders iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Avrupa Bütünleşmesinin nasıl kavramsallaştırıldığı ele alınacaktır. Özellikle uluslar-üstü kurumların oluşturulmaları konusundaki temel kurumsal yaklaşımlar karşılaştırılarak, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar açıklanacaktır. İkinci bölümde ise AB yönetişiminin ulus-devlet üzerindeki etkisine yoğunlaşılacaktır. Ulusal meclisler, mahkemeler, idari birimler, ulus-altı düzey, çıkar grupları ve kimlik konuları üzerindeki dönüştürücü etki değerlendirilecektir. Daha sonra ise AB yönetişiminin üye devletlerin ötesindeki etkisi incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB yönetişiminin evrimi: Tarihsel gelişim
3 AP, Konsey ve Komisyon arasındaki kurumlararası ilişkiler
4 AB’de Network Yönetişim Kohler-Koch and Eising (1999) The Transformation of governance in the EU, ch. 1 and 2
5 Ulusal meclisler/ Ulusal demokrasiler üzerindeki etki Follesdahl and Hix (2006) Why there is a democratic deficit in the EU: A response to Majone and Moravcsik, Journal of Common Market Studies 44(3).
6 Ulusal mahkemeler üzerindeki etki Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe, ch. 6
7 İdari birimler üzerindeki etki Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe, ch. 3
8 Ulus-altı düzeydeki etki Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe, ch. 8
9 Çıkar grupları üzerindeki etki Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe, ch. 9
10 Kimlik üzerindeki etki Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe, ch. 11
11 Aday ülkelerdeki etki Schimmelfennig (2003) Cost, Commitment and Compliance: The Impact of EU Democratic conditionality on Latvia, Slovakia and Turkey, Journal of Common Market Studies 41(3) Alpan and Diez (2014) The Devil is in the domestic? European Integration Studies and the Limits of Europeanization in Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 16(1)
12 Siyasa öğrenimi ve siyasa yayılımı Dolowitz and March (2000), ‘Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making’, Governance, 13(1)
13 Sunumlar
14 Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Makale ve kitap bölümleri ile slaytlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.