LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

IES 508 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IES 508
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders system simulasyonu kavramını öğretmenin yanısıra, öğrencilere gerçek ve kurgusal sistemlerin modellerini geliştirmeyi ve analiz etmeyi öğretmeyi amaçlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kesikli olay sistem simulasyonu kavramını öğreneceklerdir.
  • Bir sistemin performansını değerlendirmede ne gibi ölçütler üzerinde yoğunlaşılacağını öğreneceklerdir.
  • Süreçbazlı simulasyon dili ARENA’yı kullanarak simulasyon modellerinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğreneceklerdir.
  • Simulasyon modellemede yaygın kullanılan varyans azaltma yöntemlerini öğreneceklerdir.
  • Simulasyon’da istatistiksel deney tasarımı ve analizi’ni öğreneceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders Simulasyon Modellemede Temel Kavramlar; Rassal sayı ve Rassal Değişken Üretimi; Model Doğrulama ve Gerçekleme; Girdi Verilerinin Modellenmesi;Çıktı Analizi;Varyans Azaltma Yöntemleri; Simulasyonda Deney Tasarımı gibi konuları içerecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simulasyon Modellemede Temel Kavramlar Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 1.
2 Kuyruk Sistemleri Ders notları
3 Rassal Sayı Üretimi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 7
4 Rassal Değişken Üretimi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 8
5 Kesikli Olay Simulasyonu Lecture Handouts
6 Temel Simulasyon Modellemesi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 1
7 ARENA ile Simulasyon Ders Notları
8 Karmaşık Sistemlerin Modellemesi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 2
9 Girdilerin Modellenmesi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 6
10 Model Doğrulama ve Gerçekleme Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 5
11 Çıktıların Analizi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 9
12 Karşılaştırmalı Çıktı Analizi Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 10
13 Varyans Azaltma Yöntemleri Simulation Modeling and Analysis (third edition) by Averill M. Law and W. David Kelton, Chapter 11
14 Simulasyon Uygulamaları Ders Notları
15 Proje Sunumları
16 Tekrar

 

Ders Kitabı Law, A.M. and Kelton, W.D., Simulation Modeling and Analysis, McGrawHill, 2000.
Önerilen Okumalar/Materyaller Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. and Nicol, D. M., DiscreteEvent System Simulation, PrenticeHall, Inc., 2009.Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Sadowski, D.A., Simulation With ARENA, McGrawHill, Inc., 2007.3.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
40
Proje
1
89
89
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.