LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

IES 534 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğrusal Olmayan Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IES 534
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, doğrusal olmayan programlamanın ve dışbükey optimizasyonun çeşitli teorik yönleri hakkında bilgileri geliştirmek ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dışbükey analiz ve doğrusal olmayan programlama problemleri için eniyilik koşulları konusunda teorik temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dışbükey kümeleri ve fonksiyonları yorumlayabilecek
  • Dışbükey kümelerin uç noktalarını ve uç yönlerini analiz edebilecek
  • Dışbükey kümelerin ve dışbükey fonksiyonların bazı topolojik özelliklerini analiz edebilecek
  • Doğrusal olmayan programlama problemlerinin analizinde dışbükeylik kavramını kullanabilecek
  • Doğrusal olmayan programlama problemleri için eniyilik koşullarını yorumlayabilecek
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere dışbükey kümeler ve dışbükey fonksiyonlar, onların topolojik özellikleri ve dışbükey optimizasyon problemleri için eniyilik koşulları öğretilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GirişIntroduction.
2 Dışbükey kümeler. Dışbükey örtü. Caratheodory Teoremi.Convex sets. Convex hull. Caratheodory Theorem.
3 Bir kümenin kapanış ve iç noktaları. Weierstrass’ Teoremi.Closure and interior of a set. Weierstrass’ Theorem
4 İki kümenin ayrılması. Destek yüzeyi kavramı.Separation of two sets. The notion of supporting surface.
5 Koni. Cone.
6 Polihedral kümeler. Uç nokta ve uç yönler.Polihedral sets. Extreme points and extreme directions.
7 Dışbükey fonksiyonlar. Tanımlar ve temel özellikler.Convex functions. Definitions and basic properties.
8 Yönlü türev.Directional derivative.
9 Subgradient.Subgradient.
10 Diferansiyellenebilen dışbükey fonksiyonlar.Differentiable convex functions.
11 Minima and maxima of convex functions.Dışbükey fonksiyonların minimum ve maksimumları
12 Kısıtsız optimizasyon problemleri için eniyilik koşulları.Optimality conditions for unconstrained optimization problems.
13 Kısıtlı optimizasyon problemleri için Fritz John eniyilik koşulları.The Fritz John optimality conditions for constrained optimization problems.
14 Kısıtlı optimizasyon problemleri için KarushKuhnTucker eniyilik koşulları.The KarushKuhnTucker optimality conditions for constrained optimization problems.
15 Uygulamalar.Applications.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Nonlinear Programming. Theory and Algorithms., Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C.M. Shetty, John Wiley & Sons, ISBN 0471557935.
Önerilen Okumalar/Materyaller Bertsekas, D. Nonlinear Programming, Second Edition, Athena Scientific Publishing, 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
45
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
8
120
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
233

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.