LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

IES 570 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IES 570
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders bilgisyar güvenliği ve kriptoloji kavramlarını gizlilik,
bütünlük ve süreklilik ana kavramları altında ele alır, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının ve protokollerin oluşturulmasını geniş bir kapsam dahilinde ele almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisyar güvenliği ve kriptoloji kavramını, şifreleme deşifreleme yöntemlerini tartışabilecek, yeni araştırmalara önayak olabilecektir.
  • Şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini kullanmayı, geliştirmeyi ve programlamayı öğrenerek uygulama alanına taşımak.
  • Şifreleme algoritmalarını analiz etmekj şifreleme sistemleri üzerinde zafiyet analizleri yapmak
  • Oluşturulan şifreleme sistemlerini ağ ve bilgi güvenliğinde uygulamak.
  • Kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama algoritma ve tekniklerini araştırmak, sayısal imaza sistem kavramları ve yapılarını kavramak ve oluşturmak.
  • Mesaj doğrulama tekniği kullanarak güvenli kimlik doğrulama sistemi oluşturmak.
Ders Tanımı Öğrencilerin ileri şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma presnipleri ve güvenlikte uygulama yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili araştırma ve geliştirme yapmalarını sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güvenlikte yaklaşımlar: OSI mimari model, saldırılar, sistemler, mekanizmalar ve modeller / Security Trends: OSI architecture, attacks, services, mechanisms, and models of security Cryptography and Network Security Stallings – Ch1, pp. 3153
2 Simetrik algoritmalar: Klasik şifreleme teknikleri /Symmetric ciphers: Classical encryption techniques Cryptography and Network Security Stallings – Ch2, pp 5584
3 Blok şifreleme ve DES / Block ciphers and Data Encryption Standard (DES) Cryptography and Network Security Stallings – Ch3pp. 90121
4 Sayı kuramı: Sonlu alanlar, modular aritmetik Euclid algoritması, polinom aritmetiği/ Number theory: Finite fields, Modular arithmetic, Euclidian algorithm, and polinomial arithmetic Cryptography and Network Security Stallings – Ch4pp. 125168
5 Advnaced Encryption Standard, (AES), Blok Şifreleme, işlemleri, Rassal sayı üretme ve stream ciphers/Advnaced Encryption Standard (AES), Block Cipher operations, Pseudo random number generation and Stream Ciphers Cryptography and Network Security Stallings – Ch5Ch7pp. 171263
6 Simetrik şifreleme ile bilgi gizliliğini sağlamak/ Confidentiality using symmetric encryption Cryptography and Network Security Stallings – Ch8pp. 267287
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Açık anahtarlı şifreleme, RSA ve Diğer Açık anahtar kripo sistemleri/Publickey cryptography, RSA and Other PublicKey Cryptosystems Cryptography and Network Security Stallings – ChCh10pp. 290348
9 Vize /MIDTERM EXAM
10 Kriptografik Veri Bütünlüğü Algoritmaları/Cryptographic Data Integrity Algorithms Cryptography and Network Security Stallings – Ch11pp. 351380
11 Mesaj doğrulama Kodları /Message authentication Codes Cryptography and Network Security Stallings – Ch11pp. 317334
12 Hash ve MAC algoritmaları/Hash and MAC algorithms Cryptography and Network Security Stallings – Ch12pp. 386,417
13 Sayısal imza /Digital signature Cryptography and Network Security Stallings – Ch13, pp.419431
14 Karşılıklı Güven ve Ağ ve Internet Güvenliği/Mutual Trust, Network and Internet Security Cryptography and Network Security Stallings – Ch14Ch19, 435673
15 Proje sunumları /Project Presentations
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Cryptography and Network Security Principals and Practice Fifth Ed., William Stallings,© 2010 | Pearson Prentice Hall | ISBN: 0139780137056323
Önerilen Okumalar/Materyaller Handbook of Applied Cryptography, Fifth Ed., Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone © 2001 CRC Press, ISBN: 0849385237 İlgili Araştırma Makaleleri/Related Research Papers

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
24
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
0
Proje
2
15
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.