LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

MATH 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı doğrusal ve doğrusal olmayan programlama problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi için gerekli terminoloji ve methodoloji yi yükseklisans seviyesinde öğrencilere sunmak ve sunulan yöntemlerin uygulanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama yaklaşımı gerektiren gerçek hayat problemlerini modelleyebilecektir.
  • Doğrusal Programlama problemlerini Grafik Metot , Simpleks metot ve M-Method kullanarak çözebilecektir.
  • İkililik teorisini kullanarak gölge fiyat çözümlemesi yapabilecektir.
  • İkililik teorisini kullanarak duralılık çözümlemesi yapabilecektir.
  • Kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri geliştirebilecektir.
  • Kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri ile modellenmiş problemleri gelişmiş yöntemlerle çözebilecektir.
Ders Tanımı Doğrusal Programlama: Modelleme, Çözüm Yöntemleri, Doğrusal programlamada Dualite; Doğrusal olmayan programlama: Kısıtlanmamış problemler için birinci ve ikinci mertebeden optimallik koşulları, Lagrange çarpanları, matematiksel programlamada dışbükeylik, KuhnTucker teoremi; Ayrık optimizasyon.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Doğrusal Cebir Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
2 Doğrusal Programlamaya Giriş Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
3 Simpleks Algoritması Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
4 Duralılık Analizi Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
5 Dualite Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
6 Tamsayılı Programlama Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
7 Doğrusal Programlamada ileri konular Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
8 Doğrusal Olmayan Programlama Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
9 Envanter Modelleri Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
10 Probablistik Envanter modelleri Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
11 Oyun Kuramı Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
12 Ara sınav Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
13 Proje sunumları Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
14 Proje sunumları Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
15 Dersin gözden geçirilmesi Operations Research Applications and Algorithms, W.L.Winston, 4th Edition , 2004. Introduction to Operations Research, 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"Operations Research Applications and Algorithms" by W.L.Winston, Duxbury Press 4th Edition , 1997, ISBN-13: 978-0534520205

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Introduction to Operations Research", 7th Edition, Hillier, Liberman, McGrawHill, 2001. ISBN-13: 978-0072461213

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
6
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
4
8
Proje
1
9
9
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.