LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

MATH 554 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematikte Temel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 554
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Matematikteki temel konuları öğretebilmek ve uygulayabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal cebiri anlayabilir.
  • Doğrusal cebirin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilir.
  • Diferansiyel denklemleri çözebilir.
  • Diferansiyel denklemlerin uygulamalarını ve modellerin kalitatif analizini anlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, temel konularını incelemek ve bir çok derse önkoşul olmak üzere planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal Sistemler ve çizimleri, Gauss eliminasyonu, determinant, matrisin tersi. David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications"
2 Doğrusal bağımsızlık, span kümesi, baz ve boyut kavramları, öz değer ve öz vektörler, benzer matrisler ve köşegenleştirme. David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications"
3 İç çarpım uzayları, Hilbert uzayı, ortogonellik ve ortonormallik kavramları. Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley.
4 Doğrusal cebirin üzerine uygulamalar. David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, Dmitri Piontkovski," Linear Algebra for Economists"
5 Diferansiyel denklemlere giriş, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, otonom denklemler ve kararlılık. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
6 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler: Ayrılabilir, homojen, doğrusal, tam ve Bernoulli denklemler. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
7 Birinci derece diferansiyel denklem sistemleri. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
8 İkinci dereceden doğrusal denklemler: Mertebe indirgeme metodu, bilinmeyen katsayılar metodu, parametrelerin değişimi metodu. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
9 Tekrar. Ara Sınav.
10 Laplace dönüşümleri. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
11 Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations"
12 Fark denklemlerine giriş, doğrusal fark denklemleri. Saber N Elaydi, "An Introduction to Difference Equations "
13 Ayrık dinamik sistemler ve temel özellikleri. Saber N Elaydi, "An Introduction to Difference Equations ", Saber N Elaydi, "Discrete Chaos"
14 Öğrenci sunumları.
15 Öğrenci sunumları.
16 Genel tekrar.

 

Ders Kitabı

David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", Pearson Education Limited; 5th edition.

R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, "Fundamentals of Differential Equations",  Pearson; 9th edition.

Önerilen Okumalar/Materyaller

An Introduction to Difference Equations (Saber N Elaydi)

Saber N Elaydi, "Discrete Chaos ", Chapmand and Hall/CRC (2000)

Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley.

Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, Dmitri Piontkovski," Linear Algebra for Economists", Springer

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
1
47
47
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.