LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

STAT 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sıralı Rasgele Değişkenler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri Sıralı Rastgele Değişkenler teorisinin temelleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu alan Sıra İstatistikleri, Rekor Değerleri ve Zamanları, II tür sansürlenmiş sıra istatistiklerini ve genelleştirilmiş sıra istatistiklerini ve birkaç ilgili konuyu kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sıra istatistiklerinin ve rekorların dağılımını hesaplayabilecektir.
  • Sıra istatistiklerinin ve rekorların momentlerini hesaplayabilecektir.
  • Sıra istatistiklerin momentleri için sınırlar bulabilecektir.
  • Sıra istatistiklerinin ve rekorları için limit sonuçları elde edebilir.
  • İstatistiki analizde sıra istatistiklerini ve rekorları kullanabilecektir.
  • Sıra istatistiklerinin özellikleri ile dağılımları karakterize edebilecektir.
Ders Tanımı Sıra istatistikleri: dağılımlar, yakınsamalar, sınırlar, momentler, dağılımsal ve dağılımsal olmayan çıkarımlar. Rekorlar: dağılımlar, momentler, asimptotik sonuçlar, temsiller, ilişki katsayıları, durağanlık dışı durumlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıra istatistiklerinin dağılımları “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 9:22.
2 Beklenen değerler ve momentler “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, Üçüncü Basım, Wiley: 33:44.
3 Sıra istatistiklerinin momentleri için sınırlar ve yakınsamalar “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 59:86.
4 Bağımsız ve aynı dağılım harici Durumlardaki sıra istatistikleri “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 95:113.
5 Parametrik olmayan analizde sıra istatistikleri “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 159:169.
6 Parametrik analizde sıra istatistikleri “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 171:223.
7 Kestirme yöntemler “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262 sayfa 239:262.
8 Asimptotik teori “Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262.sayfa 283:315.
9 II tür sansürlenmiş sıra istatistikleri
10 Rekor zamanları ve değerlerinin dağılımları ’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001). sayfa 55:65.
11 Rekor değerlerinin asimptotik teorisi ’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001). sayfa 75:82
12 Rekorların Shorrock ve Tata gösterimleri. ’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001). sayfa 69:76, 92:95.
13 Rekorlar için ilişki katsayıları ’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001). sayfa 95:101.
14 Durağan olmayan rastgele değişken dizileri için rekorlar,genelleşmiş sıra istatistikleri ’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001). sayfa 101:114.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

“Order Statistics”, H.A.David, H.N.Nagaraja, 3rd edition , Wiley,2003. ISBN-13: 978-0471389262

Önerilen Okumalar/Materyaller

’’Record: Mathematical Theory. Translation of Mathematical Monographs’’, V.B. Nevzorov, American Mathematical Society, vol. 194, Providence, RI (2001).

“Records” by B. C.Arnold, N. Balakrishnan, and H. N.Nagaraja, John Wiley and Sons, New York.1993. ISBN-13: 978-0-471-08108-1

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
13
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
32
32
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.