LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

STAT 602 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletmeciler için olasılık ve istatistik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 602
Güz/Bahar
3
0
3
10

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını işletme ve ekonomi problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. Bu ders yoğun veri içeren dallarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için istatistik metodlarını içeren örnekler sunar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlar için normal dağılımlı tek ve iki ana kütlelerinin ortalaması için güven aralığı hesaplayabilecektir.
  • Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlar için normal dağılımlı tek ve iki ana kütlelerinin ortalaması için hipotez testleri uygulayabilecektir.
  • Verilen veriler doğrultusunda bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyebilecektir.
  • Parametrik olmayan istasistik yöntemlerini yorumlayabilecektir.
  • Bağımsız değişken sayısına bağlı olarak verilen değişkenlerin ilişkili olup olmadığını test edebilecektir.
  • Değişkenler arasındaki ilişkiyi basit veya çoklu korelasyon modelleri olarak açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, ek ve iki ana kütle için hipotez testleri, basit ve çoklu regresyon analizi, parametrik olmayan istatistik

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nokta tahminleyiciler ve özellikleri, güven düzeyi ve aralığı kavramları Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 7.1 (308:314)
2 Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlar için normal dağılm ortalamasının güven aralığı tahmini. Excel uygulamaları Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 7.2, 7.3 (315:327)
3 Örneklemlerin bağımlı olduğu iki ana kütle ortalama farkının güven aralığı tahmini Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 8.1 (347:353)
4 Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlar için örneklemlerin bağımsız olduğu iki ana kütle ortalama farkının güven aralığı tahmini Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 8.2 (353:360)
5 Hipotez test kavramları, ana kütle varyasının bilindiği durum için normal dağılım ortalamasının hipotez testi. P değer kavramı Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 9.1, 9.2 (375:392)
6 Ana kütle varyasının bilinmediği durumlar için normal dağılım ortalamasının hipotez testi Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 9,3 (392:396)
7 Örneklemlerin bağımlı olduğu iki ana kütle ortalama farkının hipotez testi Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 10.1 (414:420)
8 Ana kütle varyasının bilindiği ve bilinmediği durumlar için örneklemlerin bağımsız olduğu iki ana kütle ortalama farkının hipotez testi. İki normal dağılmlı ana kütle için varyans eşitliği testi Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 10.2 (420:428) 10.4 (432:436)
9 Doğrusal modeller, en küçük kareler yöntemi, doğrusal regresyon modeli, en küçük kareler katsayı tahminleyicileri Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 11.1,11.2,11,3 (444:459)
10 Doğrusal regresyon denkleminin açıklayıcı kuvvetleri, varyans analizi, kararlılık katsayısı Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 11.4. (460:467)
11 Ana kütle regresyon eğimi için hipotez testi ve güven aralığı, ana kütle eğimi için F dağılımı yardımıyla hipotez testi, tahmin ve güven aralıkları, korelasyon analizi ve korelasyon hipotez testi Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 11.5,11.6 (467:486)
12 Çoklu regresyon modeli, en küçük kareler öntemi ve örneklemin çoklu regresyon modeli. Çoklu regresyon denkleminin açıklayıcı kuvvetleri, kararlılık katsayısı ve çoklu korelasyon katsayısı Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 12.1,12.2, 12.3 (503:525)
13 Regresyon katsayıları için güen aralıkları ve hipotez testleri. Çoklu regresyon denkleminin tüm katsayıarı için F dağılımı vasıtasıyla hipotez testi, SPSS Uygulamaları Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 12.4,12.5 (525:544)
14 Eşleştirilmiş ikililer için parametrik olmayan testler: İşaret testi, işaret testi için normal dağılım, Wilcoxon işaret kademe testi ve Wilcoxon işaret kademe testi için normal dağılım, SPSS Uygulamaları. Bağımsız rastgele örneklemler için parametrik olmayan testler: MannWhitney U testi. Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 7/e, Prentice Hall: 14.4 (654:664),14.5 (665:670)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"Statistics and Business Economics" by P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne, Prentice Hall, 7th Edition, 2009. ISBN-13: 978-0136085362

Chapters 7,8,9,10,11,12,14

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Essentials of Contemporary Business statistics" by T.A. Williams, D.J. Sweeney, D.R. Anderson, Thomson South-Western, 5th edition, 2012,. ISBN-13: 978-1133187653

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
1
80
80
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.