MI 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 551
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, stratejik olarak yönetilmesi gereken kurumsal iletişim ve faaliyet sahası hakkında öğrencileri bilgilendirmek, örnek kurumsal iletişim projeleriyle kurumsal iletişim kalitesinin kurumsal çıktılara olan etkisini tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişime ilişkin iç ve dış süreçleri, kavramları ve modelleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
  • Kurumsal iletişimin işlevlerini tanımlar, analiz eder.
  • Kurumsal iletişimin stratejik temellerini tanımlar ve birbiriyle ilişkilendirir.
  • Kurumsal iletişim sürecindeki sorunları analiz edip süreci yönetebilir.
Ders Tanımı Kurumsal iletişim, kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi paydaşları ile ilişkilerini içermektedir. Kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu derste, kurumsal iletişim yönetiminin temel prensipleri, işletmelerdeki rol ve kapsamı ile kurumların farklı amaçlarla ve farklı paydaşlara yönelik gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarını nasıl yönetecekleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kurumsal iletişimcilerin iş yaşamındaki görev tanımları irdelenerek, kurumlarda iletişimcilerin karşılaşabileceği durumlar örnek vaka analizleri ile incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Planına Genel Bakış
2 Kurumsal İletişim Nedir? Argenti, P., Corporate Communication, pp. 45-66
3 Kurumsal Kimlik ve Özdeşleşme Van Riel, C. B. M. & Fombrun, C.J., Essentials of Corporate Communication, pp.61-79; Goodman, M., B., Corporate Communication: Theory and Practice, pp. 85-111.
4 Kurumsal Kimlik, İmaj, İtibar Van Riel, C. B. M. & Fombrun, C.J., Essentials of Corporate Communication, pp. 38-60; Argenti, P., Corporate Communication, pp. 67-104.; Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. (2001). The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation. Corporate reputation review, 4(2), 113-127.
5 Kurum Kültürü Vural, Z. A. (2005). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.
6 Kurumsal Marka Yönetimi Van Riel, C. B. M. & Fombrun, C.J., Essentials of Corporate Communication, pp. 106-130. Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). The brand relationship spectrum: The key to the brand architecture challenge. California management review, 42(4), 8-23.
7 Ara Sınav
8 İtibar Platformu Geliştirmek Van Riel, C. B. M. & Fombrun, C. J., Essentials of Corporate Communication, pp. 131-159
9 Kurumsal İletişimde Paydaş Yönetimi Uzunoğlu, E., & Öksüz, B. Paydaş Yönetimi Bağlaminda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi. Marmara İletişim Dergisi, 17(17), 162-182
10 Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İletişim Signitzer, B., & Prexl, A. (2007). Corporate sustainability communications: Aspects of theory and professionalization. Journal of Public Relations Research, 20(1), 1-19.
11 Kurumsal İletişim Etkinliğinin Ölçümlenmesi Van Riel, C. B. M. & Fombrun, C. J., Essentials of Corporate Communication, pp. 207-227
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). The brand relationship spectrum: The key to the brand architecture challenge. California management review, 42(4), 8-23.

 

Argenti, P. (1997). Corporate Communication, Mc Graw Hill, 2009.

 

Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. (2001). The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation. Corporate reputation review, 4(2), 113-127.

 

Goodman, M., B., Corporate Communication: Theory and Practice, State University of New York Press, Albany, 1994.

 

Riel, C. B. M. van.; Fombrun, Charles J. (2007). Essentials of Corporate Communication : Implementing Practices for Effective Reputation Management, Taylor & Francis Routledge, NY

 

Signitzer, B., & Prexl, A. (2007). Corporate sustainability communications: Aspects of theory and professionalization. Journal of Public Relations Research, 20(1), 1-19.

 

Uzunoğlu, E., & Öksüz, B. Paydaş Yönetimi Bağlaminda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi. Marmara İletişim Dergisi, 17(17), 162-182.

 

Vural, Z. A. (2005). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Vural, Z. A. ve Bat, M (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim, İletişim Yayınevi.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest