MI 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Strateji / Stratejik Yaratıcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 552
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Genelde Pazarlama İletişiminde, özelde de Marka İletişiminde ‘Yaratıcı Strateji – Stratejik Yaratıcılık’ kavramının temelinde (kurumsal / markasal bakımdan veya girişimci açısından) hangi etkenlerin yattığından başlayarak, bu bağlamda ‘yaratıcılık’ olgusunun nasıl tanımlanması gerektiği ve rekabette yaratıcılığın günümüzde ne kadar önem kazandığının ortaya konması; rekabette yaratıcı avantajın elde edilme stratejilerinin ve yöntemlerinin incelenmesi; uygulamasının yapılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • marka oluşumundaki ‘yaratıcılık’ etkeninin, kurum ve marka sahibi/yöneticisi kişi düzeyinde karşılığını veya kaynağını saptayabilecek,
  • kuruma veya markaya özgü biçimde ifade edilebilmesinin stratejik ve biçimsel gereklerini tanıyacak ve uygulayabilecek,
  • bu etkenin iletişim yatırımı planlanmasında, uygulanmasında/biçimlendirilmesinde, sürdürülmesinde tutarlı biçimde ön planda tutulmasını sağlayabilecek bilgi ve öngörü kazanacaktır.
Ders Tanımı Çeşitli kategorilerdeki başarılı markaların ve ardındaki kurumların / kişilerin yaratıcılık ve uygulama vakalarının, pazarlama iletişimi stratejileri ve uygulamalarıyla incelenmesi. Çeşitli aşama ve düzeyde strateji geliştirme alıştırmaları. Tartışmalar konu ve vakalara ilişkin tartışmalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı ve İşleyişi İşte yaratıcılık nedir, nededir? Nereden gelir?
2 Markalaştırma Süreci ve AIM: ‘Markalı İşler Nasıl Büyüyor?’ Markalaştırmada rekabetçi avantajın kaynakları; Ar-ge, kârlılık… reklam ve pazarlama iletişiminin rolü.
3 Farklılaşma – Benzeşme: Rekabetten ne anlaşıldığı ile başarılı markanın / işin ilişkisi. Rekabette yanlışlar ve ‘Kategori Bulanıklaşması’. Kurumlarda -ve kaçınılmaz olarak markalarında- Misyon – Vizyon benzerlikleri. Örnekleriyle dünyada ve Türkiye’de Misyon ve Vizyon konusundaki yanlışlar; rakiplerle benzeşmedeki rolü.
4 Marka modelleri. İlk çıkış, marka modellerinin gelişmesi, konumlama ile bağlantıları. ‘Haluk Mesci Marka Üçgeni’ marka modeli ve bunun tamamlayıcı parçası Marka İletişim Platformu. Nedir, nasıl kullanılır.
5 ‘İş tasarımı’ ve ‘iş yönetimi’ alanlarında yaratıcı fark yaratmanın yeni yaklaşımı: Tasarımcı Düşünme. Tarihçesi, kapsamı, farkı.
6 Tasarımcı Düşünme yöntemleri I
7 Tasarımcı Düşünme yöntemleri II Take home sınavının dağıtımı.
8 Tasarımcı Düşünme Uygulama Atölyesi
9 İletişim Stratejisi: Format ve Brif süreci. Nitelikten İşleve, Yarardan Değerlere: Yaratıcı iletişime yansıması
10 Pazarlama iletişiminde, reklamda yaratıcılık. Reklamın Şifresini Kırmak. TV’de 25 Format.
11 Ana Ödevin (Projenin) tanımı ve gereklerinin netleştirilmesi (Brif, ayrıntıları ve beklenenler)
12 Kavram / yaklaşım sunumları
13 Proje üzerine teke tek görüşmeler I
14 Proje üzerine teke tek görüşmeler II
15 Sunumlar, değerlendirmeler.
16 Sunumlar, değerlendirmeler

 

Ders Kitabı Ders Slaytları
Önerilen Okumalar/Materyaller - Hugh Davidson, The Committed Enterprise, Routledge 2003 - Jim Collins & Jerry Porras, Built to Last, Harper Business, 1994 - Youngme Moon, Different, Crown 2011 - Cees BM Van Riel, Charles Fombrun; Essentials of Corporate Communication, Routledge, 2007 - Charles Fombrun, Cees BM Van Riel; Fame and Fortune, FT Press, 2003 - Heather Fraser, Design Works, Rotman, 2012 - Marty Neumeier, Designful Company, New Riders, 2008 - Tim Brown, Change by Design, Harper Business, 2009 - Thomas Lockwood, Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience and Brand Value, Allworth, 2009 - Thomas Frisendal, Design Thinking Business Analysis (Business Concept Mapping Applied), Springer, 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
28
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

X
4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

X
6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

X
9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest