KHUK 530 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 530
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği kural ve uygulamasının, devletin işyerinde yaşam ve sağlık hakkını sağlama görevi çerçevesinde irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını “yaşam” ve “sağlık” hakları ile ilişkisi içinde tanımlayabileceklerdir.
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında işçi, işveren ve devletin hukuki sorumluluklarını tartışabilecektir.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü), WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve Avrupa Birliği kaynaklı uluslararası belgeleri irdeleyebilecektir.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili genel olarak bilgi verebilecektir.
  • İşverenin 6331 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde hukuki sorumluluğu ve işçinin yükümlülüklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Sağlık hakkı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kavramının karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda, ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO(Dünya Sağlık Örgütü) sözleşme ve diğer yasal belgelerde irdelenmesi, işçi ve işveren sorumlulukları ile devletin görevleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, iş denetim örgütünün görev ve yetkileri ile işyeri örgütlenmesi ve yaptırımların hukuki değerlendirmesi bu dersin konusunu oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşam ve sağlık hakkının iş ilişkisinde korunması; işverenin işçiyi koruma borcu ve iş sağlığı ve güvenliği kavramı SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.410-448, 863-930 GÜZEL, A., UGAN ÇATALKAYA, D. “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 34,(157-188), Yıl; 2012.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları KARADENİZ, O. “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/3, s.15-75.
3 WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer uluslararası kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma ve düzenlemeleri ŞİŞLİ, Z. İş Sağlığı Örgütlenmesi ve İşyeri Hekimliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tez No.207883, http://tez2.yok.gov.tr/
4 Avrupa Birliği belgelerinde iş sağlığı ve güvenliği ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014,s.13-101 AKAY, E. Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması ve Bir Hizmet Modeli Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Zonguldak 2006.
5 Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihsel gelişimi ŞİŞLİ, Z. İş Sağlığı Örgütlenmesi ve İşyeri Hekimliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tez No.207883, http://tez2.yok.gov.tr/
6 Genel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014,s.106-141.
7 ARA SINAV
8 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işçinin hak ve sorumlulukları, sendikaların işlevleri SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.913-920; AKIN, L. Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı, Çalışma Ve Toplum Dergisi, sayı 2013/3, s.101-124.
9 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Devletin görev ve sorumlulukları, ilgili kamu kurumları. SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.863-875; ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014,s.631-646.
10 İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında iş teftişinin önemi, İş Teftiş Örgütünün yapısı ve çalışmaları SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.924-930.
11 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin yükümlülükleri SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.877-910
12 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin yükümlülükleri ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014, s.147-340.
13 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin sorumlulukları ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014, s.485-630
14 Sunumlar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

SÜZEK, S. Iş Hukuku, Beta İstanbul 2018, s.863-930;  DEMİR,F. En son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması Albi, İzmir, 2018; ÖZDEMIR,E. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat İstanbul 2014, AKAY, E. Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması ve Bir Hizmet Modeli Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Zonguldak 2006. AKIN, L. Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı, Çalışma Ve Toplum Dergisi, sayı 2013/3, s.101-124. BAŞBUĞ, A. Alt İşverenin İş Sağlığı Organizasyonu Yükümlülüğü, Ankara Barosu III.Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Yayını, 2011, Ankara, s.226-243. ÇELİK,N. İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24.Bası. Beta A.Ş.,İstanbul 2011. EMİROĞLU,C.ve KOŞAR,L. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Üzerine, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2012, s.2-15. http://www.ttb.org.tr/MSG/dergi/43/msg43.pdf, erişim tarihi 07.01.2013. GÜZEL, A., UGAN ÇATALKAYA, D. “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 34,(157-188), Yıl; 2012. KALYONCU,G. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Yüksek Lisans tezi, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Ç.E.K.O AD., Ankara 2007. KARADENİZ, O. “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/3, s.15-75. NARMANLIOĞLU, Ü. İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I. Yeni Mevzuata gore Gözden Geçirilmiş 4.Baskı, Beta A.Ş.,İstanbul 2012. PİRLER, B. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne Kocaman bir””Evet”, Ama..., http://www.ismufder.org/D_is-sagligi-ve-guvenligi-yasa-tasarisi-tisk-gorusu, erişim tarihi 07.01.2013. GÜZEL, A., UGAN ÇATALKAYA, D. “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 34,(157-188), Yıl; 2012. SÜZEK, S. İş Hukuku, Yenilenmiş 8.baskı, Beta A.Ş., İstanbul, 2012. ŞİŞLİ, Z. İş Sağlığı Örgütlenmesi ve İşyeri Hekimliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tez No.207883, http://tez2.yok.gov.tr/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest