KHUK 560 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Hakemlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 560
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası ve ulusal hukukta çalışanların sendikal hakları çerçevesinde toplu iş sözleşmesi süreçleri, toplu görüşme ve pazarlık ile grev ve lokavt düzenlemelerinin karşılaştırmalı olarak ve Türk hukukunda zorunlu hakemlik temelinde irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Toplu iş ilişkilerinin, iş sözleşmesinin özellikleri ve iş hukuku ilkeleri temelinde anlam ve önemini açıklayabilecektir.
  • Toplu iş ilişkileri ile ilgili uluslararası belgeler ve ulusal düzenlemeler konusunda bilgi verebilecektir.
  • Toplu iş ilişkilerinin tarafları olan işçi, işveren ve sendika kavramlarını ve sendikaların kuruluş ve işlevleri ile ilgili düzenlemeleri açıklayabilecektir.
  • Toplu pazarlık ve sözleşme süreçleri ile grev ve lokavt kavramlarının hukuki çerçevesi ile ilgili bilgi verebilecektir.
  • Dünyada ve Türkiye’de toplu iş hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerini uluslararası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirebilecektir.
  • Türk hukukunda zorunlu hakem düzenlemesini irdeleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, sendikalar, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi süreçleri kapsamında zorunlu hakemlik ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler ve uygulamanın irdelenmesi oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu iş ilişkilerinin iş hukuku açısından önemi, toplu iş hukukunun temel kavram ve ilkeleri Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.1-6 ve 25-82; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.474-496; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.s.1-36
2 Toplu iş hukukunun dünyada tarihsel gelişimi Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.11-13; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015,s.4-7.
3 Toplu iş ilişkileri ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları Melda Sur, “Uluslararasi Normlar ve 6356 Sayili Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkindaki hükümleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.255-278 (Basım Yılı: 2014); ILO Sözleşme tavsiye kararları. https://www.ilo.org/global/topics/freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--en/index.htm, https://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm
4 Avrupa Birliği belgeleri ve Karşılaştırmalı hukukta toplu iş ilişkileri Melda Sur, “Uluslararasi Normlar ve 6356 Sayili Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkindaki hükümleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.255-278 (Basım Yılı: 2014)
5 Türk hukukunda toplu iş hukukunun tarihsel gelişimi Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.14-22; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015,s.7-10.
6 Genel olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.
7 ARASINAV
8 Uluslararası hukukta ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikaların kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.83-202; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.498-617; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.s.39-80.
9 Uluslararası iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisine ilişkin düzenlemeler Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019,s.249-306; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.498-617; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015, s.213-235; E.Murat Engin, 6356 sayılı Yasada Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi, Çalışma ve Toplum, 2013/4, s.143-164.
10 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’un toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili hükümleri Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019,s.307-385; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s. 619-700; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.s.237-252.
11 Karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde 6356 sayılı Kanun’da zorunlu hakemlik Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019,s.389-408; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.702-709; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015..s.313-349.
12 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’un grev ve lokavt ile ilgili hükümleri Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.410-517; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.709-763; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015,s.349-445.
13 Sunumlar Sunum Hazırlığı
14 Sunumlar Sunum Hazırlığı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, İzmir; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aykac, M. (2000) “Sendikalarin Gelecegi: Kuresellesme ve Yapısal Degisiklikler Acısından Bir Analiz. Prof.Dr.Nusret Ekin’e Armagan. TUHIS. Ankara; Kapar, R. (2007) “Enformel Ekonomide Calisanlarin Orgutlenmesi ve Sendikalar.Çalışma ve Toplum, İstanbul, V. 2007/1, 83-117. Koray, M. (1994) “Degisen Kosullarda Sendikacılık, TÜSES Yayınları. İstanbul. Koray, M. (2005) “Sosyal Politika, İmge Kitabevi Yayınları. 2.baskı. Ankara; Özveri, M.(2013) Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma, Legal Y. Safak, C. (2006) “Turkiye’de Toplu Pazarligin Degisen Cizgisi (1980-2005), Calisma ve Toplum, V.2006/3, İstanbul; Tunçomağ,K.-Centel, T.(2013) İş Hukukunun Esasları ,Beta Y.. Yorgun, S. (2007) “New Trends in Turkish Union Movement in the Global World”, Serbian Journal of Management 2 (2) 247-257. Yucesan, G. (2009) “Kuresel Kriz ve Emek Hareketi” TTB Mesleki Saglik ve Guvenlik Dergisi. Ocak-Subat-Mart 2009. Ankara. 2-10; Engin, E.Murat.(2013)”6356 sayılı Yasada Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi”, Çalışma ve Toplum, 2013/4, s.143-164.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest