Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Doktora Programı

Dersler


HUK 691  Hukukta Araştırma Yöntemleri

Bu ders, Hukuk alanında genel olarak bilimsel araştırmanın nasıl sürdürüleceği, bu süreçte bilimsel araştırmanın nasıl yazıya döküleceği üzerine odaklanmaktadır.


HUK 695  Seminer

Bu ders doktora öğrencilerine çalışma alanlarındaki literatürü keşfetme ortamı sağlar. Bu ders lisansüstü öğrencileri için akademik araştırmalara giriş niteliğindedir.


HUK 697  Yeterlilik Sınavı


HUK 698  Tez Önerisi


HUK 699  Doktora Tezi


Seçmeli Dersler


HUK 601  Uluslararası Aile Hukuku

Uluslararası aile hukuku kavramı, uluslararası aile hukukunun kaynakları, uluslararası aile hukukunda uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin tespiti, uluslararası aile hukukuna dair yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.


HUK 602  Uluslararası Satım Hukuku

CISG Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile uluslararası özel hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.


HUK 603  Şirketler Topluluğu Hukuku

Şirketler Topluluğu Türk Ticaret Kanunu’nun 195 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle ana ve yavru şirketler arasındaki ilişkilerde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaatler dengesinin sağlanması amaçlanmıştır. Şirketler Topluluğu içerisinde yer alan şirketlerin yönetiminin bağımsız bir şirkete göre farklılık gösterdiği dikkate alınarak, TTK’da bağlı şirket menfaatinin şirketler topluluğu menfaatine feda edilmesi riskinin olumsuz sonuçlarının giderilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş, ancak bu yapılırken topluluk dışında kalan pay sahipleri ve alacaklıların menfaatleri de korunmuştur. TTK hükümlerinin mehazı Alman Paylı Şirketler Kanunu’nun bağlı işletmelerle ilgili düzenlemeleridir. Ayrıca güven sorumluluğu bakımından İsviçre Federal Mahkemesinin „Swissairair kararı“ örnek alınmıştır. Hakimiyet kavramı da Avrupa Birliği’nin 7. Şirketler Hukuku Direktifi esas alınarak düzenlenmiştir. Bu nedenle derste TTK m. 195 vd. hükümleri incelenirken, mehaz teşkil eden düzenleme ve yargı kararları da incelenecektir.


HUK 604  Kefalet Sözleşmesi

Bu derste, kefalet sözleşmesinin benzer sözleşmelerden farklılıkları, kefalet koşulları, kefalet sözleşmesinin şekli, kefil türleri, kefil ile alacaklı arasındaki ilişki, kefil ile borçlu arasındaki ilişki ele alınacaktır.


HUK 605  İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Bu ders kapsamında, iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları, Türk hukuku, uluslararası normlar ve yargısal içtihat ışığında irdelenecektir. Gerek hukukî uyuşmazlıkların, gerek toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


HUK 606  İş Sözleşmesi ve Türleri

Bu ders kapsamında; iş sözleşmesinin unsurları ve modern çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan istihdam türlerinin iş sözleşmesi niteliğinde olup olmadığı tartışılacaktır. Ayrıca tam süreli – kısmi süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli – belirli süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, deneme süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi, geçici iş ilişkisi, pazarlamacılık sözleşmeleri, mevsimlik iş sözleşmesi gibi iş sözleşmesi türleri üzerine akademik çalışma yürütülecektir.


HUK 607  Hizmet İlişkisinde Temel Haklar

Bu ders kapsamında; işverenin yönetim hakkı ve sınırları, işçiyi gözetim borcu, işçinin sadakat borcu, rekabet yasağı sözleşmeleri, işçinin özel hayatı ve kişisel verilerin korunması, psikolojik taciz, sendikal haklar, eşit işlem borcu gibi hizmet ilişkisinden doğan temel haklar incelenecektir.


HUK 608  İş Hukukunda Dezavantajlı Grupların Korunması

Bu ders kapsamında, uluslararası sözleşmeler ve Anayasal haklar temelinde, dezavantajlı grupların çalışma yaşamında korunmasına ilişkin mevzuat ve yargı kararları ile öğretideki görüşler incelenecektir.


HUK 609  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Hukuksal Sorumluluk

Bu ders kapsamında, Devletin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için kural koyma ve denetleme görevleri ile iş kazası veya meslek hastalığı halinde Devlet, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sorumluluğunun kapsamı, mevzuat ve uygulama temelinde incelenecektir.


HUK 610  TMK ve TBK'ya Göre Eş Rızasını Gerektiren Durumlar

Bu ders kapsamında eşin rızası ile yapılabilecek işlemler, rızanın verilme şekli, rızanın alınmamasının üçüncü kişi ile yapılan işlemin geçerliliğine etkisi gibi konular ele alınacaktır.


HUK 611  Banka Teminat Sözleşmeleri

Bu derste banka teminatı kavramı, banka teminatı türleri, kefil ve teminat alacaklısı arasındaki ilişkiler gibi konular incelenecektir.


HUK 612  Anonim ve Lİmited Şirketlerde Sermayenin Korunması

Bu ders kapsamında, sermaye ve sermayenin korunması ilkelerinin tartışılması ve sermayenin korunmasının öneminin ilgili mahkeme kararları ile ortaya konulması amacıyla anonim ve limited şirketlerde sermaye kavramı açıklanacaktır.


HUK 613  Anonim Şirketlerde Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı

TTK sisteminde, anonim şirketin sermayesini oluşturması sermayenin korunması ilkesine dayanır. Bu ilke, anonim şirketin kuruluş ve sermaye artırımı sırasında taahhüt edilen sermayenin tam ve gerçek olarak şirkete getirilmesini, sermayenin şirketin faaliyeti boyunca korunmasını ifade eder. Anonim şirketin sermaye artırımı kaynak gereksinimini gidermenin en önemli yollarından biridir. Ancak dış kaynaklardan sermaye artırımı, şirketteki dengeleri değiştirebilecek özel bir esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, bu yol uygulamada kötüye kullanılabilmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin çok sayıda yargı kararı da mevcuttur. Derste bu kararlar da ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.


HUK 614  Paris İklim Anlaşmasının Şirketler Hukukuna Etkileri

Türkiye, Paris Anlaşmasını onaylamış ve 2053 yılı itibariyle sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Bu hedefin yerine getirilmesi amacıyla merkezde yer alan sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreci, politika ve mevzuatların “iklim” ekseninde yeniden ele alınmasını gerektirmekte olup, bu süreç şirketlerin kurumsal yapılarında değişikliği de gerekli kılmaktadır. Bu ders çerçevesinde, Uluslararası iklim rejiminin kural ve ilkelerinden hareketle, Şirket Politikalarını Etkileyen Sürdürebilirliğe İlişkin Avrupa Birliği ve Türk Ticaret Hukuku düzenlemeleri ele alınacak, sürdürülebilirliğin tesis edilmesi ve yönetilmesi için yönetimsel, pay sahipleri ve denetimsel açıdan dikkate alınması hususlar şirketler hukuku perspektifinden tartışılacaktır. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, ESG, Sürdürülebilir Raporlama, yeşil finans gibi kavramlar irdelenecek ve Türk Şirketlerin Paris Sözleşmesinin onaylanması sonrası yeni döneme nasıl hazırlık yapmaları gerektiği , Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili düzenlemeleri bağlamda ortaya konulacaktır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.