Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Hukukunda Altişverenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 503
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İşletmelerde alt işveren(taşeron) vasıtası ile iş ilişkileri kurulmasının yaygınlaşmasının, işçi hakları ile iş hukukuna etkilerinin, uluslararası ve ulusal mevzuat ışığında, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Hukukunu Borçlar Hukukundan bağımsızlaştıran temel ilkeleri açıklayabilecektir.
  • Dünyada ve Türkiye’de dış kaynak kullanımı ile karekterize olan yeni istihdam biçimleri kapsamında yaygınlaşan alt işverenlik uygulamasının, iş hukuku kuralları ile karşılıklı etkileşimini tartışabilecektir.
  • Alt işverenlik uygulamasına ilişkin düzenlemelerin işçi haklarına ve iş hukuku temel ilkelerine etkisini değerlendirebilecektir.
  • “Alt işveren” vasıtası ile istihdam konusunda, Türk İş Hukukundaki düzenlemeler ve Yargıtay uygulaması konusunda bilgi verebilecektir.
  • Alt işverenlikle ilgili yasal düzenleme ve yapılması öngörülen değişiklik önerilerine ilişkin tartışmaları, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk açısından açıklayabilecektir.
  • Alt işverenliğin, temel hak ve özgürlüklere etkisini, sosyal haklarla ilişkisi içinde değerlendirebilecek ve öneriler geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, dünyada ve Türkiye’de “alt işverenlik(taşeronlaşma)”olgusunun İş Hukuku ve işçi haklarına etkisinin irdelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, iş hukukunda işçi, işveren ve alt işveren kavramları, iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işverenin hak ve borçları ile iş ilişkisinde alt işverenin varlığının bu hak ve borçlara hukuki etkisi, alt işverenliğin yasal koşulları ve muvazaa, iş hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde alt işverenlik(taşeronlaşma) olgusunun, işçinin temel hak ve özgürlükleri ile sosyal haklarına etkileri olarak belirtilebilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş hukukunun, Borçlar Hukukundan bağımsız varlığının sebebi olan, iş sözleşmesi ile kurulan iş ilişkisinin özelllikleri ve iş hukukunun temel ilkeleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
2 İş hukukunda işçi, işveren ve alt işveren kavramları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
3 İş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işverenin hak ve borçları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
4 İş ilişkisinde alt işverenin varlığının işçi ve işverenin hak ve borçlarına hukuki etkisi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
5 Dünyada alt işverenlik, düzenleme ve uygulamalar Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
6 Türkiye’de alt işverenlik, yasal koşulları ve muvazaa Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
7 Alt işverenlik ile ilgili Yargıtay uygulaması Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
8 ARASINAV
9 Alt işverenliğin sosyal haklarla etkileşimi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
10 Alt işverenliğin sosyal haklarla ilişkisi bağlamında temel hak ve özgürlüklere etkisi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
11 Devletin alt işverenlikle ilgili görev ve sorumlulukları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
12 Sendikalar ve alt işverenlik Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
13 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
14 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı

İş Hukukunda Altişveren, Hande Bahar Aytaç, İstanbul 2011, Beta, Sunum notları Alpagut, G. (2008) Alt İşverenlik Yönetmeliği Ve Hukuka Uygunluk Sorunu, Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, V.5 N.20, Legal Yayınları, İstanbul. Arslan H.(2000) “Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri Ve Seçenek Sorunu”, Küreselleşme(Editing E.Ahmet Tonak), İmge Kitabevi,Ankara, P.159-279. Auer P. (2005), Protected Mobility For Employment And Decent Work, Labour Market Security İn Globalised World, ILO Employment Analysis And Research Unit Employment Strategy Department, www.ilo.org Canbolat, T. (1986) Alt İşveren Kavramı ve Uygulama Sorunları, Tühis, Ankara Çelik, N.(1993) Türk Iş Hukukunda Asıl Işveren-Alt Işveren Ilişkisinden Doğan Bazı Uygulama Sorunları, Iş Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Sorunları Sempozyumu. Demir F.(2005) En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Uygulaması, Birleşik Matbaacılık, İzmir. Demir, F. (2006) “Kayıtdışı İşçilik Ve Bir Model Önerisi”, Prof.Dr.Toker Dereli’ye Armağan, http://www.calisma.org.pdf , 7.6.2009, P.415-439. Erdut Z.(2002) Uluslararası Sosyal Politika Ve Türkiye, DEÜ Y. İzmir, 

Önerilen Okumalar/Materyaller Ekin, N.(2002) Ekonomik Ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt İşveren, İTO. Güzel A.(2004) “İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı Ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Sınırları”, Çalışma Ve Toplum Dergisi 2004/1, İstanbul. ILO (2008) ILO Declaration On Social Justice For A Fair Globalisation, ILO 97th Session Geneva, www.ilo.org. Koray, M.(2005) Sosyal Politika, İmge Kitabevi Y., Ankara. Mollamahmutoğlu,H.-Astarlı,M(2011) İş Hukuku, Ankara. Narmanlıoğlu, Ü. (2012) İş Hukuku, Beta Y. Özveri, M.(2004) Alt İşveren Uygulaması ve Yeni İş Yasası, Legal İSGHD. Soyer, P.(2006) 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları, Sicil. Süzek, S. İş Hukuku(2012), Beta Y. Şafak, C.(2004) 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Taşeron (Alt İşveren) Meselesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Taşkent,S.(2004) Alt İşveren, Legal İSGHD. Tunçomağ,K.-Centel, T.(2013) İş Hukukunun Esasları,Beta Y..

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
43
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.