HUK 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplu İş Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 557
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası ve ulusal hukukta çalışanların sendikal hakları çerçevesinde toplu iş sözleşmesi süreçleri, toplu görüşme ve pazarlık ile grev ve lokavt konularında düzenlemelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Türk hukukunun değerlendirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplu iş ilişkilerinin, iş sözleşmesinin özellikleri ve iş hukuku ilkeleri temelinde anlam ve önemini açıklayabilecektir.
  • Toplu iş ilişkileri ile ilgili uluslararası belgeler ve ulusal düzenlemeler konusunda bilgi verebilecektir.
  • Toplu iş ilişkilerinin tarafları olan işçi, işveren ve sendika kavramlarını ve sendikaların kuruluş ve işlevleri ile ilgili düzenlemeleri açıklayabilecektir.
  • Toplu pazarlık ve sözleşme süreçleri ile grev ve lokavt kavramlarının hukuki çerçevesi ile ilgili bilgi verebilecektir.
  • Dünyada ve Türkiye’de toplu iş hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerini uluslararası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, iş ilişkisinde iş sözleşmesinin toplu olarak bağıtlanması ve işçilik haklarının toplu eylemle korunması anlamında toplu iş ilişkileri, toplu iş görüşmeleri süreci, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları, sendikaların ortaya çıkmasının ve hukuken kabul edilmesinin Dünya’da ve Türkiye’de tarihi, toplu iş sözleşme süreci, grev ve lokavtla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, Türk hukukunun ILO sözleşmeleri ve karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu iş hukuku kapsamında yer alan sendika, toplu iş görüşmeleri, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları. Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
2 Toplu iş hukukunun dünyada tarihsel gelişimi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
3 Toplu iş ilişkileri ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
4 Avrupa Birliği belgeleri ve Karşılaştırmalı hukukta toplu iş ilişkileri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
5 Türk hukukunda toplu iş hukukunun tarihsel gelişimi Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
6 Genel olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
7 ARASINAV Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
8 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’un sendikaların kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili hükümleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
9 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’da iş kolu ve işletme/işyeri yetkisine ilişkin düzenlemeler Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
10 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’un toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili hükümleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
11 6356 sayılı çerçevesinde görevli kamu kuruluşları, yetki ve sorumlulukları Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
12 Uluslararası belgeler ve 6356 sayılı Kanun’un grev ve lokavt ile ilgili hükümleri Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması, farklı kaynakların araştırılması.
13 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
14 DÖNEM PROJESİ SUNUMU Sunum hazırlığı
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı Sunum notları.
Önerilen Okumalar/Materyaller Aykac, M. (2000) “Sendikalarin Gelecegi: Kuresellesme ve Yapısal Degisiklikler Acısından Bir Analiz”(“The Future of Trade-Unions: An Analysis Regarding to Globalisation and Structural Changes”in Turkish). Prof.Dr.Nusret Ekin’e Armagan. TUHIS. Ankara. Bonior, D. (1997) “Unions in the Twenty-First Century, Challenge, Vol.40 No.5 (Sept-Oct) 77-95. (Quotation from Aykac, 2000, 583) Kapar, R. (2007) “Enformel Ekonomide Calisanlarin Orgutlenmesi ve Sendikalar”( The Organization of Workers of Informal Economy and Trade Unions” in Turkish).Çalışma ve Toplum, İstanbul, V. 2007/1, 83-117. Koray, M. (1994) “Degisen Kosullarda Sendikacılık”(Trade-Unionism Under the Changing Conditions”in Turkish), TÜSES Yayınları. İstanbul. Koray, M. (2005) “Sosyal Politika”(“Social Policies”in Turkish), İmge Kitabevi Yayınları. 2.baskı. Ankara. Narmanlıoğlu,U.(2013) İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, Beta Y. Özveri, M.(2013) Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma, Legal Y. Safak, C. (2006) “Turkiye’de Toplu Pazarligin Degisen Cizgisi (1980-2005)” (Changing Trends of Collective Agreements in Turkey” in Turkish), Calisma ve Toplum, V.2006/3, İstanbul. Sur, M.(2011) İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan Y. Tunçomağ,K.-Centel, T.(2013) İş Hukukunun Esasları ,Beta Y.. Yorgun, S. (2007) “New Trends in Turkish Union Movement in the Global World”, Serbian Journal of Management 2 (2) 247-257. Yucesan, G. (2009) “Kuresel Kriz ve Emek Hareketi”(“Global Crisis and Labour Movement”in Turkish). TTB Mesleki Saglik ve Guvenlik Dergisi. Ocak-Subat-Mart 2009. Ankara. 2-10.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest