HUK 560 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Sigorta Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 560
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatının ve uygulamasının değerlendirilmesi ve Türk Hukukuna yansımalarının belirlenmesi, Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerindeki gelişmelerin incelenmesi ve Türk mevzuatıyla karşılaştırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders tamamlandığında, sigorta sektörünün ekonomi içindeki rolünü, özel sigorta kuruluşları ve kurumları arasındaki etkileşimi açıklayabileceklerdir.
  • Sigorta aracılarını ve rollerini sıralayabilecektir.
  • Türk özel sigorta sistemini Avrupa Birliği sigorta sistemi ile karşılaştırabilecektir.
  • Türk özel sigorta sistemini açıklayabilecektir.
  • Sigorta sektöründeki sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aktüerler, sigorta eksperlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin koşulların kavranması.
  • Sigorta uyuşmazlıklarında tahkim yönteminin esaslarını açıklayabilmek.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, Avrupa Birliği’nde ve Avrupa’daki gelişmiş ülkeler ile Türkiye’deki sigorta kurum ve kuruluşları ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerinin incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, Avrupa Birliği Sigorta Hukuku Mevzuatı ve Yapısal Özellikleri, Türk Sigortacılık Sisteminin Yasal Boyutu ve Yapısal Analizi, Sigorta Kuruluş ve Kurumları, Elektronik Sigorta ve Elektronik Reasürans İşlemleri, Rekabet Kuralları Açısından Sigorta ve Reasürans Sektörleri ve Sigortacılıkta Tahkim olarak sıralanabilir.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avrupa Birliğinde Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007; Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği.
2 Finansal Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Bağlamında Sigorta ve Reasürans Teşebbüsleri Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007.
3 Avrupa Birliği Sigorta Hukuku Mevzuatı ve Yapısal Özellikleri Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Halil Yolcu, İstanbul 2009.
4 Türk Sigortacılık Sisteminin Yasal ve Yapısal Boyutu: Sigorta Kuruluşları ve Kurumları Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği.
5 Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatından Türk Sigorta Mevzuatına Yansıyan Hükümlerin Değerlendirilmesi Ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
6 E-Sigorta ve E-Reasürans Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007; Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği.
7 Rekabet Kuralları Açısından Sigorta ve Reasürans Sektörleri: Komisyon ve ATAD Kararları Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007.
8 ARASINAV
9 Sigortacılık Sektörü ile ilgili Blok Muafiyeti Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007.
10 Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılan Genel Şartların Yargısal Denetimi Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği.
11 Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları Avrupa Birliği Sigorta Aracıları Direktifi (2002/92/CE), Prof.Dr.Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof.Dr.Rayegan KENDER’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s.1055-1070.
12 Sigorta Sözleşmeleri Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Hükümler: Sigortacılıkta Tahkim Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği.
13 Uygulamadan örnekler Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 SUNUM
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
Önerilen Okumalar/Materyaller Diğer Kaynaklar - Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, İstanbul, Türkiye Barolar Birliği; - YAVAŞİ, Mahmut, Avrupa Birliği Sigorta Hukuku, Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Bağlamında, Mahmut Yavaşi, Ankara 2007; - Yolcu, Halil, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, İstanbul 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest