Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 561 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 561
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Üye ülke vatandaşları arasında ayrım gözetilmemesi esasına dayalı Avrupa Birliği (“AB”) serbest dolaşım ilkeleri hakkında derinlemesine bilgi sağlanması, bu konuda Türkiye-AB ilişkilerinin incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. AB’nde serbest dolaşımın temel unsurları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır.
  • 2. Serbest dolaşıma ilişkin AB mevzuatına ve emsal Adalet Divanı içtihatlarına hâkim olacaklardır.
  • 3. Serbest dolaşım ilkelerini uygulayacaklardır.
  • 4. Serbest dolaşım haklarına ilişkin bir müdahalenin ihlal olup olmadığını ve hukuka uygunluğunu tespit edeceklerdir.
  • 5. Türkiye-AB ilişkilerinde serbest dolaşım ilkelerinin uygulamasını değerlendireceklerdir.
Ders Tanımı AB’nde serbest dolaşıma ilişkin temel konular anlatılacak ve takiben Türkiye’nin durumu ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AB Bütünleşme Süreci Ders kitabı ve ders notları.
2 Genel Olarak AB Hukuk Sistemi Ders kitabı ve ders notları.
3 İç Pazarın Temel İlkeleri Ders kitabı ve ders notları.
4 Serbest Dolaşıma Dair Hükümlerin Doğrudan Etkisi Ders kitabı ve ders notları.
5 Serbest Dolaşıma Dair Hükümlerin Kapsamı Ders kitabı ve ders notları.
6 Serbestilerin Tahdit Edilmesi Yasağı Ders kitabı ve ders notları.
7 Tahdit Edilmenin Haklı Gösterilmesi Ders kitabı ve ders notları.
8 Ara sınav
9 Malların Serbest Dolaşımı Ders kitabı ve ders notları.
10 Sermayenin ve Ödemenin Serbest Dolaşımı Ders kitabı ve ders notları.
11 İşçilerin Serbest Dolaşımı Ders kitabı ve ders notları.
12 Bağımsız Çalışanların Yerleşme Serbestisi Ders kitabı ve ders notları.
13 Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Ders kitabı ve ders notları.
14 3.Ülke Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı Kutucu, A. Serçin, Avrupa Birliği’nde 3. Devlet Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı, Ortak Sınır Denetimi ve Vize Politikası, Seçkin, Ankara, 2014; Ümit, Ceyda, Avrupa Birliği Hukukunda Üçüncü Ülke Vatandaşları (Tüm Yönleriyle Hak ve Statüleri), Seçkin, Ankara, 2013; Ders kitabı ve ders notları.
15 Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı Kaplan, Ayşe Burcu, Avrupa Birliği'nde Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı, Beta, İstanbul, 2008, s. 43-183; Köktaş, Arif, Avrupa Birliğinde İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı ve Türk Vatandaşlarının Durumu, Nobel, İstanbul, 1999, s. 41-241; Ders kitabı ve ders notları.
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Güneş, Ahmet M., Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Oniki Levha, İstanbul, 2016; Kutucu, A. Serçin, Avrupa Birliği’nde 3. Devlet Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı, Ortak Sınır Denetimi ve Vize Politikası, Seçkin, Ankara, 2014; Ümit, Ceyda, Avrupa Birliği Hukukunda Üçüncü Ülke Vatandaşları (Tüm Yönleriyle Hak ve Statüleri), Seçkin, Ankara, 2013; Akçay, Belgin / Bayraktaroğlu Özçelik, Gülüm, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012; Göçmen, İlke, Avrupa Birliği’nde İç Pazar’daki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011; Kaplan, Ayşe Burcu, Avrupa Birliği'nde Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı, Beta, İstanbul, 2008; Köktaş, Arif, Avrupa Birliğinde İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı ve Türk Vatandaşlarının Durumu, Nobel, İstanbul, 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
33
33
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
43
43
Final Sınavı
1
53
53
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.