HUK 564 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 564
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Özel hukuk uyuşmazlıklarında var olan temel hakların neler olduğunu saptayabilmek ve koruma yollarını bilmek dersin nihai amacıdır. Bu nedenle, temel hakların konu olduğu metinleri (Anayasa, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme “AİHS”, vb.) ve bu metinlere ilişkin uygulamaları incelemek gerekir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunun temel taşını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, çok geniş ve zengindir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, özel hukuk nitelikli uyuşmazlıklarda korunması gerekli temel haklar, ilgili madde içtihatları içinde incelenecek ve böylelikle, uluslararası hukukta ve özel hukuk alanında, hak arama ve elde edebilme imkânları konusunda bilgi sahibi olunacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi basarıyla tamamlayabilen ögrenciler;
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyişi ve rolü hakkında bilgi sahibi olacak;
  • Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru mekanizması içindeki rolünü inceleyebilecek;
  • Kabuledilebilirlik kriterlerinin nasıl ele alınması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacak;
  • Uluslararası alanda özel hukuk nitelikli uyuşmazlıkları temel haklar baglamında inceleyebilecek;
  • "Medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar" , " yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme" "demokratik toplum" gibi kavramların anlamlarını ifade edebilecek;
  • Adil yargılanma hakkı kavramı içindeki (silahların eşitligi, mahkemeye erişim hakkı gibi) prensipleri açıklayabilecek.
Ders Tanımı AİHS ve getirdiği koruma sistemi; özel hukuk alanında AİHS; “medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar” gibi sözleşme içi kavramlar; kararların icrası ve iç hukuk ilişkisi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avrupa Konseyi kuruluşu ve yapısı. Avrupa Konseyi resmi internet sitesi: Bkz. http://hub.coe.int/web/coe-portal. 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsü; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 3-30.
2 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kararlarının icrası. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 105-129. Bkz. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
3 İnsan hakları bölgesel koruma sistemleri ve AİHS. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013, Bölüm: 
İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Düzeyinde Korunması ve İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde (Avrupa, Amerika, Afrika) Korunması. Ayrıca bkz. http://www.corteidh.or.cr ; http://www.african-court.org/en/,
4 Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ye bireysel başvuru yolları. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013, Bölüm: İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması

- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu. Ayrıca bkz. http://www.anayasa.gov.tr/BireyselBasvuru/
5 Kabuledilebilirlik kriterleri AİHS metni üzerinden 33, 34 ve 35 madde incelemeleri. A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 31-100. Ayrıca,bkz. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf
6 Uygulamalı çalışma Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler.
7 AİHS’ne genel bakış, 13, 14 ve 15. maddelerin incelenmesi. AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden içtihat araştırması ve Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayıncılık, Ekim 2013, 3. Baskı, Bölüm: Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 392-409.
8 Arasınav
9 AİHS 6. Madde incelemesi (adil yargılanma hakkı). AİHS metni; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 265-315 ; Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Beta, 2013 Mart, 4. Baskı, Bölüm: 6. Madde.
10 AİHS 6. Madde incelemesi-devam. AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi, AİHM, Nejdet Şahin ve Perihan Şahin/Türkiye başvurusu incelemesi, no. 13279/05 [BD], 20 Ekim 2011.
11 AİHS 8. Madde incelemesi (özel ve aile hayatına saygı hakkı.) Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Cilt:2, Legal Yayıncılık, 2013, 1. Baskı. Bölüm: Özel ve Aile Yaşamına, Konuta ve Haberleşmeye Saygı Hakkı; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 330-343.AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi: AİHM, Tekeli/Türkiye başvurusu, no.29865/96, 16 Kasım 2004. Opuz/Türkiye başvurusu, no. 33401/02, 9 Haziran 2009.
12 AİHS 9. Madde incelemesi (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü). A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 346-356 ayrıca s. 372 vd. AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi. Buscarini ve diğerleri/Saint-Marin, no. 24645/94, 18 Şubat 1999.
13 AİHS 10 ve 11. Madde incelemesi (İfade özgürlüğü- toplantı ve dernek kurma özgürlüğü). A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 356-367. AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi. AİHM Ahmet Yıldırım/ Türkiye, no. 3111/10, 18 Aralık 2012. AİHM, Chassagnou ve diğerleri/Fransa, 25088/94, …[ BD ] 29/04/1999.
14 AIHS Ek Protokol Madde 1 incelemesi. A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 417-432; Mehmet Akif Etgü, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, On iki Levha Yayıncılık, s. 201-244.-HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi.
15 Ödev sunumu.
16 Final Sınavları.

 

Ders Kitabı A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan Yayınevi, 2013 Temmuz; Osman DOĞRU, Atilla NALBANT, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, Legal, 2013.
Önerilen Okumalar/Materyaller Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Beta, 2013 Mart, 4. Baskı; Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 1, Legal, 2012 Aralık, 8. Baskı; AİHM veri tabanı ( HUDOC); Anayasa Mahkemesi resmi internet sitesi, kararlar veri tabanı; Mehmet Akif Etgü, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, Oniki Levha Yayıncılık; Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Cilt:2, Legal Yayıncılık, 2013, 1. Baskı; Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayıncılık, Ekim 2013, 3. Baskı; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013; http://hub.coe.int/web/coe-portal; http://www.corteidh.or.cr; http://www.african-court.org/en/; http://www.anayasa.gov.tr/BireyselBasvuru; http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
33
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
43
Final Sınavı
1
53
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek.
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi.
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek.
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek.
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek.
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek.
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek.
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest