Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 567 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticaret Hukukunun Vergisel Sorunları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 567
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ticaret hukukunda vergisel yükümlülüklerden kaynaklı sorunların yol açtığı sonuçları ve çözüm yollarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari ortaklıklar ile ortaklar arasında vergi sorumluluğu ve kanuni temsilcilik statülerinden kaynaklı riskleri öngörebilir.
  • Vergisel yükümlülüklerin ortaklık ilişkisine etkilerini analiz edebilir.
  • Şirket birleşme ve devralmalarının hukuksal çerçevesini ticaret ve vergi kanunları açısından analitik olarak karşılaştırabilir.
  • Kamu hukuku kurallarının ticaret hukukuna etkisini açıklayabilir.
  • Ticaret ve vergi hukuklarının kesişim noktasında karşılaşılan sorunları multidisipliner bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
Ders Tanımı Ticaret hukukunda karşılaşılan vergisel sorunların, örneklerle açıklandığı, ticari ihtilafların çözümünde vergi hukuku kurallarının yeri ve etkisinin gösterildiği derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Tacir veya Esnaf Olarak Tanınmanın Ticari İşletme Hukukuna Etkisi Barış Bahçeci, Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları, Yetkin Ankara 2016, s 134-137 Yaşar Karayalçın, Ticaret Kanunun Başlangıç ve Tacire İlişkin Hükümleri, Banka Hukuku Dergisi V 5 Y 2007, s34-78. İrfan Baştuğ, Tacir-Esnaf Ayrımı ve 25 Ocak 1986 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi, İstanbul Barosu Dergisi, V 2, Y 1988, s. 44-51. Celal Göle. Tacir-Esnaf Ayrımı, Batider, V. XII, s. 47-62
2 Holding ve Grup Şirketlerin Birbirleri İle Yaptıkları İşlemlerin Vergilendirilmesi Sorunu Haşim Akça, Vergisel Acıdan Holdinglerin Durumu, Sayıştay Dergisi, S 30 Y 1998, s 207-222. s İlgili Yargıtay kararları
3 Vergilendirmenin Adi Ortaklığa Etkileri, İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Modellerinin Vergisel Sonuçları Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Adalet Ankara 2017,s 102-104. 1 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliği, www.gib.gov.tr Mustafa Dündar, İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi, TÜRMOB yay Ankara 2006, s 1-26. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının, 27/01/2012 128 sayılı özelgesi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 25.10.2011 1875 sayılı Özelgesi, www.gib.gov.tr. İlgili Yargıtay kararları
4 Ticaret ve Vergi Hukuklarına Göre Defter Tutma Yükümlülüğü ve Farklılıklar Ömer Faruk Batırel, “Tacirler, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Ödevi”, İstanbul Ticaret Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Y 2012 S 22, s 10-23
5 Hisse Senedi Devir İşleminin Vergilendirilmesi ve Vergiden Kaçınma Yöntemleri Bumin Doğrusöz, Anonim Şirket Hisselerinin Devrinde Vergi, Dünya 24.12.2015, www.dunya.com Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, www.gib.gov.tr
6 Şirket Ortaklarına Temettü Dağıtımı ve Stopaj Sorunu Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi, www.gib.gov.tr İlgili Danıştay ve Yargıtay kararları
7 Tam ve Dar Mükellefiyetin Ticaret Şirketlerinin Stopaj Yükümlülüğüne Etkileri 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Stopaj Oranlarında Değişikliğe İlişkin 2006/11447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, İlgili özelgeler
8 Limited Şirket Ortaklarının Vergi Sorumluluğu Binnur Çelik, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hukuku, İş Bankası yay., İstanbul 2000, s 110-119. Yusuf Karakoç, Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yayınevi Ankara 2015, s 134-138. Binnur Çelik, “Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu”, G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, C. 2, S. 4, 2000, s 1-17
9 Anonim Şirket Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Adalet Ankara 2017, s 45-48. Binnur Çelik, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hukuku, İş Bankası yay., İstanbul 2000, s 119-123. Yusuf Karakoç, Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yayınevi Ankara 2015, s 138-146
10 Ödenen Vergi Borcunun Diğer Ortak ve Kanuni Temsilcilere Rücu Edilmesi İlgili Yargıtay Kararları
11 Ara sınav
12 Avukatlık Ortaklıklarının Vergisel Sorumlulukları İlgili Yargıtay kararları
13 Sermaye Şirketlerinin Tasfiye Memurlarının Sorumlulukları Binnur Çelik, “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Mevzuat Dergisi, Başar Mevzuat Ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti., Yıl. 2, S. 22, Ekim, 1999, s 36-47 Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Adalet Ankara 2017, s 50
14 İflas İdaresinin Vergisel Sorumlulukları Barış Bahçeci, İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu, Ankara Ün. Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2015 C 64 S 4, s 975-1040
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Adalet Ankara 2017 Binnur Çelik, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hukuku, İş Bankası yay., İstanbul 2000, Yusuf Karakoç, Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yayınevi Ankara 2015. Barış Bahçeci, Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları, Yetkin Ankara 2016

Önerilen Okumalar/Materyaller

Yukarıda ön hazırlık bölümünde gösterilmiştir. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
50
50
Final Sınavı
1
52
52
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek.
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi.
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek.
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek.
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek.
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek.
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek.
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.