HUK 570 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 570
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İşletmelerde kamu idaresi tarafından ticaret hukuku ve vergi hukuku çerçevesinde yapılan dış denetim ve vergi denetiminin temel ilkeleri, risk alanları, durum tespit raporu, denetim sonuçları ve oluşacak ihtilafların çözüm yollarının incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Denetim kavramını ve denetim standartlarını kavrar.
  • Temel mali tabloların içeriğini analiz edebilir.
  • Dış denetime ilişkin düzenlemelerin işletme yönetimleri üzerine etkilerini değerlendirebilir.
  • Vergi denetiminin işletmelerde doğuracağı riskleri hesaplayabilir.
  • İşletmelerde varlık, borç ve özkaynak yönetimindeki riskleri tahmin edebilir.
  • Durum tespit raporu hazırlayabilir.
  • Denetim sonucu uzlaşma yolunu seçebilir.
  • Denetim sonucu yargı yoluna gidilmesine karar verebilir.
Ders Tanımı Derste öncelikli olarak denetim kavramı ve denetim standartları açıklanacaktır. Muhasebe aracılıyla hazırlanan temel mali tabloların karar alıcılar bakımında neler ifade ettiği üzerinde durulacaktır. Dış denetim ve vergi denetimine ilişkin hukuki düzenlemeler ele alınarak konunun hukuk boyutu ortaya konacaktır. İşletmelerin varlık, borç ve özkaynak yönetimindeki riskler üzerinde durulacak ve bu risklerin zamanında fark edilmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilecektir. İşletme satın almaları, devirleri ve birleşmelerinde önem taşıyan Durum Tespit Raporunun içeriği ve hazırlanması anlatılacaktır. Son olarak işletme denetimleri akabinde ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde uzlaşma yolu ve yargı yolu ele alınacaktır. Böylelikle işletmelerdeki denetimin hukuki yönleri konusunda bilgiler verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denetim Kavramı Denetim İlke ve Esasları, s.5-16, Güredin, s. 1-32
2 Denetim Standartları Denetim İlke ve Esasları, s.17-83 Güredin, s. 33- 62
3 Defter ve Kayıt Düzenine İlişkin Düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu md. 64-88, md.514-528
4 Dış Denetime İlişkin Düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu md. 397-406
5 Vergi Denetimine İlişkin Düzenlemeler Bilici, 2018, s. 51-75
6 Temel Mali Tablolar Muğan, Hoşal, 2012, s.180-217
7 Nakit ve Mal Yönetiminde Riskler Denetim İlke ve Esasları, s.335- 369 Güredin, s. 371-404, s.427-446
8 Ara Sınav
9 Alacak ve Borç Yönetiminde Riskler Denetim İlke ve Esasları, s.435- 453, 469-478 Güredin, s.405-426, 459 - 470
10 Duran Varlık Yönetiminde Riskler Denetim İlke ve Esasları, s.406 – 420 Güredin, s. 447-458
11 Özkaynak Yönetiminde Riskler Denetim İlke ve Esasları, s.435- 453 Güredin, s. 485 -498
12 Durum Tespit Raporu Dersin öğretim üyesi tarafından verilecek notlar
13 Denetim Sonucu Çıkan İhtilafların Uzlaşma Yoluyla Çözümü Bilici, 2018, 147- 164
14 Denetim Sonucu Çıkan İhtilafların Yargı Yoluyla Çözümü Bilici, 2018, 165- 186
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Denetim İlke ve Esasları Cilt:1, Maliye Hesap Uzmanları Yayınları, 6. Baskı, 2015,

Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitapevi, 14. Baskı, 2014

Bilici Nurettin, Vergi Hukuku Cilt:1, 46. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2018;

C.Şımga Muğan and N.Hoşal Akman, Principles of Financial Accounting Based on IFRS, 5th Edition, McGrawHill,2012

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Üyesi Tarafından Verilecek Notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest