FFD 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarımda Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 502
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sanat ve tasarıma ilişkin kavramları, kuramsal çerçeveleri ve yakın zamandaki gelişmeleri tarihsel bir perspektif yoluyla sunmayı amaçlamaktadır. Sanat ve Tasarım fakültesinden altı öğretim üyesinin hazırlayıp sunduğu şekliyle, öğrencilerin fotoğrafın güncel meseleleri, geç modern ve çağdaş sanat pratikleri, mimarlıkta tarih yazımı ve endüstriyel tasarımın tarihine ilişkin konuları kavramaları ve tartışmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sanat ve tasarım alanındaki güncel konuları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, bir günümüz meselesi olarak sanatın ve tasarımın tarih yazımına bakabilecektir.
  • Öğrenci, teknolojik gelişmenin ve tasarım pratiklerinin sürekliliği hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, çağdaş sanat ve tasarım konularındaki anahtar metinleri analiz edip çıkarımlar yapabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım araştırmaları konularında tartışmalara katılabilecektir.
  • Öğrenci, katıldığı tartışmalar sonucu eleştirel becerilerini geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin özü, sanat ve tasarımın farklı disiplinlerine ait araştırma konuları ve tarih yazımından oluşur. Farklı yüksek lisans tezlerine dâhil olduğu üzere, sanat ve tasarım objelerine ait bir türü belirlemek ve tanımlamak, tasarım aktivitesini bir bağlama oturtmak ve bunların tarihsel koşullarını günümüzün bir meselesi olarak ele almak bu dersin içeriğine dâhildir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin içeriği Ön hazırlık yok
2 Çağdaşlık nedir? G. Agamben, “What is the contemporary,” in: G. Agamben, What is an apparatus? and other essays, Stanford 2009, pp. 39-54 Okuma Parçasından hareketle 3 farklı çıkarımda bulunulması.
3 Tasarımda gelişim J. Langrish, ‘Darwinian change: design from disaster’, in: T.Balcioglu (ed.), EAD 2007 conference proceedings, Izmir 2007, pp. 856-861; Ödev 1: Agamben ve Langrish teorilerinde tartışılan tasarımcının iyi bir tasarıma ulaşılmasındaki rolü konularının 500 kelimelik bir deneme içinde karşılaştırılması
4 Dönemin gözden geçirilmesi  
5 Endüstriyel Tasarım A.Mattozzi | A model for the Semiotic Analysis of Objects, Design Semiotics in Use, Helsinki 06/06-08/07 (presentation 1)
6 Mimari ikilem T. Islam, “Current urban discourse. Urban transformation and gentrification in Istanbul,” Architectural Design 80 (1), 2010, pp. 58-63. J. Authier en S Lehman-Frisch, Le gout des autres. Gentrification told by children, Urban studies 50 (5) 2013, pp. 994-1010 (presentation 1)
7 Moda tasarım Kilicbay, M Binark, “Consumer culture, Islam and the politics of lifestyle: Fashion for veiling in contemporary Turkey,” European Journal of Communication 17 (2002), pp. 495-511 (presentation 1)
8 Görsel İletişim Tasarımı C. Kowalsky Dougherty, “The coloring of Jazz: Race and record cover design in American jazz, 1950-1970, Design Issues 23, nr. 1 (2007), pp. 47-60 A. Kuryel, “Commodification of Nationalist Imagery:Fetishes of Everyday Life,” in: Martin Fredriksson (ed.), Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011, pp. 305-311. http://www.ep.liu.se/ecp/062/ecp11062.pdf Ivo Furman & Can Sungu, “Aesthetics and Fantasy of Kemalist Nationalism in New Media,” in: Martin Fredriksson (ed.), Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011, pp. 313-330 (presentation 1)
9 İçsel tasarım TBA (sunum1)
10 Literatür araştırmaları
11 Bireysel toplantılar
12 Ders yok
13 Sunum
14 Sunum
15 Genel değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Semineri veren öğretim üyelerinin seçtiği makaleler
Önerilen Okumalar/Materyaller Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
17
Proje
1
19
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
206

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest