FFD 507 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tez İçin Araştırma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 507
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, tez danışmanları ile birebir iletişimiyle bitirme tezinin metot, amaç, kapsam ve kaynaklarının belirginleştirilmesi aşamasında gerekli yetileri kazandırabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yüksek lisans tezi tamamlamak için gerekli araştırma disiplinini kazanabilecektir.
  • Öğrenci, yüksek lisans tezi ölçeğinde konu belirleme ve çerçeveleme yetisini kazanabilecektir.
  • Öğrenci, seçilen bir konuyu tez bağlamında strüktüre etme yetisini kazanabilecektir.
  • Öğrenci, tez konusunun gerektirdiği araştırma metodlarını öğrenme, geliştirme ve uygulama yetisini kazanabilecektir.
  • Öğrenci, bireysel eleştiriler ışığında bağımsız araştırma yetisini kazanabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenciler ve tez danışmanlarının birebir iletişimiyle bitirme tezinin metot, amaç, kapsam ve kaynaklarının belirginleştirilmesi amaçlı ön hazırlık

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Hazırlık yok
2 Akademik araştırma nedir, nasıl yapılır, etik ve intihal Araştırma konusu/tez konusu için alternatif üretme
3 Başlık ve araştırma sorusu belirleme Başlık ve araştırma sorularının belirlenmesi için hazırlık
4 Teslim 1 (HW): Başlık önerisi ve araştırma soruları Amaç ve metod konusunda hazırlık
5 Yapılan teslimin üzerine tartışma ve değerlendirme+Araştırma konusunun/tezin amaç ve metodunun belirlenmesi+ Kaynak araştırması Kaynak taraması
6 Kaynak araştırması Arasınav teslimi için araştırma konusun/tezin başlığının son hali ve bibliyografya çalışması
7 DERS YOK – Bayram Tatili Hazırlık yok
8 Teslim 2 (Eve götür Arasınavı): Araştırma konusun/tezin başlığının son hali ve bibliyografya Araştırma konusunun/tezi yapılandırma
9 Yapılan teslimin üzerine tartışma ve değerlendirme+Metod, kaynak araştırması ve araştırma konusunu/tezin geliştirilmiş yapısının hazırlanması Araştırma konusu/ tez yapısı, kaynaklar ve metodu geliştirme
10 Metod, kaynak araştırması ve araştırma konusunun/tezin yapısının tartışılması+ Açıklamalı Kaynak Çalışması Araştırma konususnun/tezin yapısı, kaynaklar ve metodu geliştirme
11 Metod, kaynak araştırması ve araştırma konusunun/tezin yapısının tartışılması+ Açıklamalı Kaynak Çalışması Araştırma konusunun/tezin yapısı, kaynaklar ve metodu geliştirme
12 Teslim 3(Project): Araştırma konusunun/tezin geliştirilmiş yapısı, son bibliografya ve açıklamalı kaynak çalışması Yazılı sunum hazırlığı
13 Yapılan teslimin üzerine tartışma ve değerlendirme+Yazılı ve sözlü sunum hazırlığı Yazılı ve sözlü sunum hazırlığı
14 Sunumun finalize edilmesi Yazılı ve sözlü sunum hazırlığı
15 Teslim 4 (Final): Yazılı sunum Sözlü sunum hazırlığı
16 Sözlü Sunum Ön hazırlık yok

 

Ders Kitabı yok
Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğrenci ve danışmanı tarafindan her tez için ayrı ayrı belirlenir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
17
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest